STATUT PRZEDSZKOLA

PUBLICZNEGO NR 17 W GŁOGOWIE

ROZDZIAŁ I

NAZWA PRZEDSZKOLA

§ 1

 1. Nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole Publiczne nr 17 w Głogowie
 2. Przedszkole posługuje się pieczęcią:

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 17

ul. KRÓLEWSKA 14, 67-200 GŁOGÓW

tel. 76/8358245

NIP 693-19-10-664 Regon 3902543750

3. Lokalizacja przedszkola:

1)  siedzibą przedszkola jest obiekt w Głogowie przy ulicy Królewskiej 14, w którym 

     funkcjonuje 6 oddziałów przedszkolnych:

a) oddział dla dzieci 3-letnich,

b) oddział dla dzieci 3-, 4-letnich,

c) oddział dla dzieci 4-letnich,

d) oddział dla dzieci 5-letnich,

e) oddział dla dzieci 5-6-letnich,

f) oddział dla dzieci 6-letnich; 

 1. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miejska Głogów.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty.
 3. Przedszkole jest jednostką budżetową Gminy Miejskiej Głogów.

§ 2

          Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Publiczne nr 17 w Głogowie

2)  statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola Publicznego nr 17 w Głogowie

3)  nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego    

     przedszkola,

4)  rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

    (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

ROZDZIAŁ II

MISJA SZKOŁY I MODEL ABSOLWENTA

§3

Przedszkole opracowało Misję Przedszkola i Model Absolwenta. Stanowią one integralną część oferty edukacyjnej, a osiągniecie zawartych w nich założeń jest jednym  z głównych celów przedszkola. 

1.     Misja przedszkola:

Naszą misją jest wspomaganie intelektualnego, emocjonalno-społecznego i fizycznego rozwoju dziecka uwzględniając jego możliwości psychofizyczne, indywidualne upodobania i zdolności, szanując jego godność i potrzeby, w atmosferze bezpieczeństwa moralnego i materialnego, szczęścia, miłości i zrozumienia: 

1) zapewniamy wszechstronny rozwój dzieci na miarę ich możliwości i potrzeb; 

2) uczymy wrażliwości na potrzeby innych; 

3) kształtujemy umiejętność niesienia bezinteresownej pomocy; 

4) wykorzystujemy naturalną potrzebę działania dzieci stwarzając takie sytuacje, które 

     wyzwolą  u  nich przeżycia i skłaniają do kreatywnego ich wyrażania ;

5) wyrównujemy szanse edukacyjne dzieci; 

6) zapewniamy warunki sprzyjające realizacji indywidualnej drogi rozwoju dziecka 

     z wykorzystaniem jego indywidualnych predyspozycji; 

7)  stwarzamy przyjazną, domową atmosferę oraz zapewniamy optymalne warunki do 

     rozwijania  osobowości dzieci; 

8)  zaspokajamy potrzeby dzieci, wspieramy w rozwijaniu zdolności i zainteresowań; 

9)  stwarzamy atmosferę akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, w której 

     dziecko  bawi  się, uczy nabywa umiejętności rozwijając swoją osobowość                                      

     i  aktywność wobec  siebie, innych ludzi i otaczającego go świata. 

       2. Model absolwenta: 

Dziecko kończące edukację przedszkolną i rozpoczynające naukę w szkole 

podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w nowym środowisku w roli ucznia: 

1)  wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego oraz współdziałać w 

     zespole;            

2)  posiada umiejętności: językowe, matematyczne, przyrodnicze; 

3)  posiada zainteresowania artystyczne, muzyczne i plastyczne; 

4)  wykazuje umiejętności z zakresu motoryki małej i dużej; 

5)  potrafi cieszyć się z własnych osiągnięć i godzić z porażką; 

6)  wykazuje tolerancję wobec innych i życzliwe nastawienie do drugiego człowieka 

     oraz  szanuje jego odmienność; 

7)  ma wyrobione nawyki samoobsługowe, higieniczne i kulturalne.  

ROZDZIAŁ III

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 4

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające  

     w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.                 

 2. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju 

     dziecka, a także zapewnienie możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach  

     bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych

3. W ramach zadań działalności edukacyjnej przedszkole realizuje:

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym                                   i poznawczym obszarze jego rozwoju,

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,

3)      kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów                             i porażek,

4)  wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych

5) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,

6) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,

7) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,

8) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków  i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową  i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

9) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,

10) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,

    11) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację 

     otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających 

     poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, 

     adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,

12) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności   wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;    

13) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwoju tożsamości dziecka       

14) kreowanie, wspólne z wymiennymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,

15) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju

16) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiające podjęcie nauki w szkole

17) umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej    językowej i religijnej oraz prowadzenie działań w zakresie integracji dzieci należących do mniejszości narodowej

18) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka     

     językiem nowożytnym

4. Zadania przedszkola:

1) zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w bezpiecznym, przyjaznym  zdrowym środowisku;

2) kształcenie u dzieci umiejętności społecznych, poczucia solidarności i pomaganiu sobie nawzajem;

3) udzielanie i organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

4)  kontynuacja wychowania domowego;

5) wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci i zapewnienie im opieki w czasie godzin pracy przedszkola;

6)  budzenie wrażliwości emocjonalnej, kultury ogólnej i zasad dobrego wychowania;

7) proponowanie dzieciom form aktywnego, twórczego i interesującego spędzania czasu w przedszkolu, rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej  i wyrażanie własnych myśli i przeżyć;

8)rozwijanie u dzieci takich cech charakteru jak: samodzielność, poczucie odpowiedzialności, życzliwości i uczciwości;

9) stwarzanie warunków do rozwoju osobowości, aktywności twórczej i krytycznego myślenia każdego dziecka;

10) zapewnienie edukacji w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzenie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie „gotowości szkolnej”;

11) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;

12) prowadzenie diagnozy gotowości szkolnej dzieci w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole. 

5. Działania opiekuńcze, wychowawcze i kształcące w grupach integracyjnych realizowane są poprzez:

 1. indywidualizację tempa pracy wychowawczo- dydaktycznej; 
 2. stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy; 
 3. prowadzenie zajęć indywidualnych zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza; 
 4. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w rocznym planie pracy przedszkola oraz miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych. 
 5.  Dyrektor przedszkola może zorganizować dla dziecka indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne na czas określony w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego  obowiązkowego przygotowania przedszkolnego wydanego przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

8. W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia trudności do podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem oraz jego rodziną.

9. Szczegółową organizację obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego określają odrębne przepisy.

10. Przedszkole organizuje naukę religii dla chętnych dzieci zgodnie z odrębnymi przepisami. 

FUNKCJE PRZEDSZKOLA WOBEC RODZICÓW

§ 5

1. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:

a) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

b) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

2. Na wniosek rodziców dziecka, nauczyciela, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, organizując tok edukacji przedszkolnej, umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego.

4. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:

1) bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

2) zapewnienie wzmożonego bezpieczeństwa w czasie wycieczek, co określa Regulamin spacerów i wycieczek,

3) zatrudnianie w każdym oddziale nauczyciela i pomocy nauczyciela, które są odpowiedzialne za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć edukacyjnych i podczas pobytu dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego,

4) zatrudnianie w grupie 3-latków pomocy nauczyciela,

5) stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym,

6) stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.

5.    W przedszkolu obowiązuje Regulamin Przyprowadzania i odbierania dzieci, który

        zamieszczony jest w załączniku nr1

UDZIELANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNEJ

§ 6

1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.

3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie: 

1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

2) porad i konsultacji,

3) zajęć rozwijających uzdolnienia.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

6. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

§ 7

1. Organami przedszkola są:

1) Dyrektor Przedszkola, zwany dalej Dyrektorem,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Rada Rodziców

§ 8

2.     Kompetencje Dyrektora: 

1)    Przedszkolem kieruje dyrektor wyłoniony w drodze konkursu

2)    jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli                          i pracowników obsługi oraz administracji,

3)    kieruje bieżąca działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz

3) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli,

4) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

5) przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach kompetencji stanowiących,

6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,

8) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne               i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole,organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

9) organizuje pomoc psychologiczno-pedaogiczną

3.    Zadania Dyrektora:

1) ponoszenie odpowiedzialności za poziom opiekuńczy, wychowawczy i dydaktyczny przedszkola;

2) prowadzenie obserwacji zajęć organizowanych przez nauczycieli przedszkola,

3) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy,

4) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli, nadawanie stopnia nauczyciela kontraktowego,

5) przedstawienie radzie pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,

6) wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny

7) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym, instytucjami nadzorującymi  i kontrolującymi oraz jednostkami wspierającymi przedszkole

8) branie udziału w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych przy ustalaniu stopnia awansu zawodowego nauczycieli;

9) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,  w sprawach odznaczeń, nagród, wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkola;

10) administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem

11) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno – archiwalnej i finansowej zgodnie  z obowiązującymi przepisami

12) występowanie z urzędu w obronie nauczyciela, gdy przyznane nauczycielowi uprawnienia zostaną naruszone;

13) ustalanie na wniosek Rady Pedagogicznej ramowego rozkładu dnia dla każdego oddziału, który określa dla każdego oddziału: czas przyprowadzania oraz odbierania  

 dzieci, godziny posiłków, czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie  i opiekę;

14) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

15) zawiadamia dyrektora szkoły podstawowej o spełnianiu bądź nie spełnianiu rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego

16) wyraża zgodę na realizację obowiązku przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem; 

17)  wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych

10) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,

18) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola, 

19) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom,

20) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

21) dopuszczanie do użytku programu wychowania przedszkolnego.

4. Dyrektor wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczegółowych:

1) wykonuje uchwały Rady Gminy Miejskiej Głogów w zakresie działalności przedszkola,

2) współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom,

3) organizuje proces rekrutacji do przedszkola w oparciu o odrębne przepisy.

5. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności dyrektora jego kompetencje delegowane są innemu nauczycielowi przedszkola

6. Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta

4. Rada Pedagogiczna

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni  w przedszkolu.

3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek członków rady tj.: przedstawiciele organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, doradca metodyczny  

i inni.

4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady.

5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzenie planów pracy przedszkola i organizacji pracy przedszkola,

2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów w przedszkolu, 

3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

4) uchwalenie statutu przedszkola,

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków,

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola. 

6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy przedszkola w tym przede wszystkim organizację tygodniowego rozkładu zajęć, ramowego rozkładu dnia poszczególnych oddziałów, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci,

2) projekt planu finansowego przedszkola, 

3) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć, w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

4) wnioski nauczycieli w sprawie doskonalenia organizacji pracy przedszkola.

  7. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej (zespół) przygotowują projekt statutu przedszkola    

      oraz jego nowelizację i przedstawiają do uchwalenia Radzie Pedagogicznej.

8. Rada Pedagogiczna może występować z umotywowanym wnioskiem do Gminy Miejskiej Głogów o odwołanie z funkcji Dyrektora.

9. Rada Pedagogiczna wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.

10. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków. 

11. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

12. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

13. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów.

14. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na tym zebraniu, które mogą naruszyć dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

5. Rada Rodziców

1. Rada Rodziców Przedszkola Publicznego w Głogowie organem kolegialnym przedszkola  i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

2. W skład Rady Rodziców wchodzą (po jednym) przedstawiciele rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców dzieci danego oddziału.

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

4. Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół i placówek, i ustalać zasady i zakres współpracy.

5. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.

6. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) uchwalanie regulaminu działalności Rady Rodziców,

2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

7. Rada Rodziców wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.

8. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców.

§ 8

1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

2. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga Dyrektor, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.  

ROZDZIAŁ V

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 9

 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany elektronicznie w oparciu o aplikację Arkusz Optivum przez dyrektora przedszkola.  
 2. Arkusz organizacyjny przedszkola zatwierdza organ prowadzący w terminie do 31 maja każdego roku. 
 3. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności: 
 4. czas pracy poszczególnych oddziałów; 
 5. liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze; 
 6. liczbę nauczycieli, w podziale na stopnie awansu zawodowego, ubiegających się  o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych; 
 7. najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie w/w postępowań; 
 8. ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.  

§ 10

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień. 
 2. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekroczyć 25 dzieci. 

§ 11

 1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora programy wychowania przedszkolnego zawierające treści podstawy programowej. 
 2. Godzina zajęć pracy nauczyciela w przedszkolu trwa 60 minut. 
 3. Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych i psychofizycznych dzieci i wynosi: 
 4. z dziećmi 3 – 4 letnimi około 15 minut; 
 5. z dziećmi 5 – 6 letnimi około 30 minut. 
 6.  Dokumentację zajęć w przedszkolu stanowią: 
 7. dzienniki zajęć w poszczególnych grupach; 
 8. miesięczny wykaz tematów kompleksowych do realizacji w poszczególnych grupach wiekowych; 
 9. indywidualne programy terapeutyczne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 
 10. arkusze obserwacji dzieci. 
 11. Sposób dokumentowania zajęć dodatkowych prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy. 
 12. Organizację działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przedszkola określają odrębne przepisy.  
 13. Przedszkole organizuje na wniosek rodziców dzieci zajęcia dodatkowe. W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe, tj. religia, logopedia, rytmiczne i taneczne

§ 12

1.     Przedszkole jest wielooddziałowe. 

2.     W przedszkolu tworzy się oddziały uwzględniając oczekiwania rodziców: 

1)    na czas realizacji podstawy programowej oddziały czynne 5 godzin dziennie; 

2)    oddziały czynne powyżej 5 godzin dziennie; 

3.     Liczba oddziałów uzależniona jest od ilości dzieci przyjętych do przedszkola.  

§ 13

1.     Organizację pracy przedszkola określa Ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. 

2.     Ramowy rozkład dnia określa:  

1)    godziny pracy przedszkola; 

2)    godziny posiłków; 

– śniadanie 8.30, danie I – zupa 10:30 – 3-latki, 11:00 – pozostałe dzieci, danie II -13:40

3)    czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego; 

4)    czas pracy poszczególnych oddziałów; 

3.     Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają dla swojego oddziału „Szczegółowy rozkład dnia oddziału” z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci oraz warunków realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

4.     Szczegółowy rozkład dnia oddziału uwzględnia: 

1)    formy pracy określone przez nauczyciela realizowane w ramach wybranego programu; 

2)    swobodna działalność dzieci; 

3)    czynności opiekuńcze i samoobsługowe; 

4)    w zależności od wieku dziecka potrzebę odpoczynku i relaksacji; 

5)    potrzebę żywienia dzieci, tzn. regularne rozmieszczenie posiłków zgodnie                    z Ramowym rozkładem dnia; 

6)    codzienne przebywanie dzieci na powietrzu – w ogrodzie przedszkolnym, w parku itp. 

5.     Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez Dyrektora programy wychowania przedszkolnego;

6.     Godziny pracy nauczyciela z dziećmi w przedszkolu trwa 60 min;

7.     Godziny realizacji podstawy programowej trwają od 8.00 do 13.00;

8.     Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia.

.

§ 14

1.     Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada: 

1)    4 sale zabaw z zapleczem sanitarnym na potrzeby dzieci grup przedszkolnych; 

2)    1 salę gimnastyczną okresowo zaadoptowaną na salę zajęć;

3)    hol okresowo zaadoptowaną na salę zajęć;

4)    szatnię dla dzieci;

5)    wydzielony blok żywieniowy;

6)    ogród przedszkolny wraz z wyposażeniem) 

7)    pomieszczenia administracyjno – gospodarcze;

8)    gabinet logopedyczny.

2.     Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego                               z odpowiednio dobranym sprzętem terenowo – rekreacyjnym dostosowanym do wieku dzieci. 

3.     Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy codzienny pobyt dzieci w ogrodzie. 

4.     W salach zajęć zapewnia się temperaturę co najmniej 18 stopni C, a przypadku niższej temperatury, dyrektor przedszkola zawiesza zajęcia w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole. 

5.     Przedszkole może organizować dla swych wychowanków wyjazdy, wycieczki autokarowe. Szczegółowe zasady organizacji takich wyjazdów określają odrębne przepisy. 

6.     Wszystkie zajęcia organizowane poza terenem przedszkola powinny być uzgadniane  z dyrektorem lub osobą go zastępującą. Szczegółową organizację zajęć poza terenem przedszkola określa Procedura organizacji wycieczek w Przedszkolu Publicznym nr 17  w Głogowie.  

§ 15

1.     Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy wakacyjnej (lipiec, sierpień) ustalonej przez organ prowadzący. 

2.     Zgodnie z zapisami Konwencji Praw Dziecka, w czasie miesięcznej przerwy wakacyjnej uwzględnia się prawo dziecka do wypoczynku. 

3.     Dzienny czas pracy przedszkola z pełną ofertą wynosi do 10,5 godzin dziennie. 

4.     Przez pełną ofertę przedszkola należy rozumieć: czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego; realizowanie zadań opiekuńczych                       i wychowawczych wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego; przygotowanie do uroczystości przedszkolnych i zajęć otwartych dla rodziców; podawanie trzech posiłków dziennie  rozmieszczonych regularnie zgodnie  z zasadami zdrowego żywienia; korzystanie z form teatralnych, koncertów muzycznych i wycieczek organizowanych poza teren miasta.  

5.     Przedszkole jest czynne od godziny 6.00 do godziny 16.30. 

6.     Terminy przerw wakacyjnych w pracy przedszkola uzgadniane są z Organem Prowadzącym oraz podawane rodzicom i pracownikom w trybie bezzwłocznym.                     W czasie tych przerw zapewnia się dzieciom opiekę w innej placówce na terenie miasta. 

7.     Zapisy dzieci na okresy wakacyjne prowadzone są w terminie i miejscu wyznaczonym przez Gminę Miejską Głogów. Podstawą zapisu do placówki pełniącej dyżur wakacyjny jest podpisanie umowy pomiędzy rodzicem a dyrektorem przedszkola, do którego dziecko ma być zapisane. 

8.     Dniami wolnymi od pracy z wychowankami są dni ustawowo wolne od pracy. 

9.     W celu zapewnienie właściwej organizacji pracy, przedszkole prowadzi zapisy dzieci na dni robocze pomiędzy dniami wolnymi. Przedszkole jest czynne, jeśli do placówki zostanie zapisanych co najmniej 10 dzieci. Rodzice, którzy zapiszą dziecko do  przedszkola na w/w dni ponoszą koszty stawki dziennej za wyżywienie nawet, jeśli dziecko będzie nieobecne w tym dniu. 

10.  W uzasadnionych przypadkach, w czasie absencji dzieci i nauczycieli, w okresach między świątecznych, dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o łączeniu oddziałów. 

11.  Liczba dzieci po połączeniu oddziałów nie może przekroczyć w oddziale ogólnodostępnym – 25 dzieci.

12.  Dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej może zmniejszyć liczbę oddziałów  w okresie ferii.

13.  Dzieci w przedszkolu ubezpiecza się za zgodą rodziców w uzgodnionym z rodzicami Towarzystwie Ubezpieczeniowym prowadzącym ubezpieczenia grupowe dzieci przedszkolnych. 

14.  Dzieci korzystają z trzech posiłków dziennie. 

15.  Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie dla dzieci w wieku 3-6 lat  w zakresie podstawy programowej, której czas realizacji nie może być krótszy niż  5 godzin dziennie. 

16.  Wysokość opłaty za jedną godzinę opieki i kształcenia dziecka poza czasem wyznaczonym na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego określa  uchwała Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w publicznych  przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów. 

17.  Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego dzieci mających prawo do wychowania przedszkolnego. Dziecko 6-letnie jest objęte bezpłatnym nauczaniem w ramach obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

18.  Zasady pobierania opłat za przedszkole określa umowa o świadczenie usług, zawarta między przedszkolem a rodzicami/ prawnymi opiekunami dzieci.  

19.  Ewidencja godzin pobytu dziecka w przedszkolu prowadzona jest w dzienniku zajęć każdego oddziału na podstawie potwierdzonych przez rodzica/ prawnego opiekuna godzin przyprowadzenia i odebrania dziecka z przedszkola.  

20.  Opłatę pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu, nie więcej jednak jak za 5,5 godziny dziennie. 

21.  Opłatę stanowi iloczyn  miesięcznej liczby godzin uczęszczania dziecka do przedszkola, przekraczających czas przeznaczony na realizację podstawy programowej i wysokości opłaty za jedną godzinę opieki i kształcenia dziecka poza czasem wyznaczonym na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust 12. 

22.  Opłatę pobiera się z dołu do 10 dnia każdego miesiąca (wyjątek stanowią wrzesień                   i czerwiec).  

23.  W miesiącu czerwcu, opłata za świadczenie usług poza czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, regulowana jest przez rodziców  w ostatnim dniu pobytu dziecka w przedszkolu przed przerwą wakacyjną. Rodzice  zobowiązani są zgłosić ten dzień co najmniej na siedem dni przed planowaną przerwą wakacyjną. 

24.  Wysokość dziennej stawki żywieniowej dzieci i pracowników ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z Prezydentem Miasta Głogowa, na podstawie kalkulacji użytych produktów spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłków spełniających normy racjonalnego żywienia.  

25.  Opłatę za wyżywienie stanowi iloczyn dni roboczych w miesiącu i wysokość dziennej stawki żywieniowej. Opłata wnoszona jest z góry. 

26.  Rodzicom przysługuje zwrot opłaty za wyżywienie za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

27.  Odpis za wyżywienie stanowi iloczyn dziennej stawki żywieniowej i liczby dni nieobecności dziecka w przeliczanym miesiącu. Odpisy dokonywane są z dołu.  

28.  Dokładne terminy pobierania opłat za przedszkole ustala dyrektor przedszkola                       i podaje do wiadomości rodziców w formie ogłoszenia na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej przedszkola. 

29.  Rodzice zobowiązani są do regularnego dokonywania opłat w terminie wyznaczonym przez dyrektora przedszkola. 

30.  Miesięczne opłaty za wyżywienie i opłaty za świadczenie usług poza czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego należy uiścić  u intendenta w przedszkolu lub dokonać płatności przelewem na konta podane  w umowie.                            

§ 16

ZASADY SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI

1.     W trakcie zajęć w przedszkolu w oddziale przedszkolnym opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia, a w grupie 3 i 3-4 latków dodatkowo pomoc nauczyciela

2.     Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący. 

3.     Czas trwania opieki nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu określa harmonogram pracy nauczycieli, uwzględniający potrzeby środowiska. 

4.     Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności nauczyciel może prowadzić swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu. 

5.     W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (np. spacer, wycieczka): 

1)    bezpośrednią opiekę nad dziećmi sprawują nauczyciele i pomoce nauczyciela; 

2)    w czasie wyjść poza teren przedszkola nauczyciel powinien posiadać apteczkę; 

3)    każde wyjście z dziećmi poza teren przedszkola powinno być odnotowane                    w zeszycie wyjść, znajdującym się we wskazanym miejscu; 

4)    szczegółową organizację spacerów i wycieczek określają odrębne przepisy zamieszczone w załączniku nr 2  

§ 17

1.     Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola tylko dzieci, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu innych dzieci i personelu. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. 

2.     W sytuacji rażących przypadków związanych z przyprowadzaniem do przedszkola dzieci będących w trakcie infekcji zagrażającej zdrowiu dziecka i innych osób z placówki, nauczyciel ma prawo żądać od rodziców przedstawienia zaświadczenia lekarskiego  o braku przeciwwskazań do uczęszczania do przedszkola. 

3.     W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia dziecka w trakcie pobytu w przedszkolu, nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców (prawnych opiekunów) o jego stanie, a dziecku jest udzielana pierwsza pomoc. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.  

4.     Przedszkole nie posiada uprawnień do podawania dziecku lekarstw, Obowiązek zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki lekarskiej oraz samego leczenia spoczywa wyłącznie na rodzicach (prawnych opiekunach). Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy rodzice przedstawią zaświadczenie lekarskie z zaleceniem podawania lekarstwa dziecku doustnie przewlekle choremu w czasie jego pobytu w przedszkolu, ze  wskazaniem dawkowania i sposobu użycia leku i po uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola i po wyrażeniu akceptacji przez nauczyciela na wykonywanie tych zaleceń. 

5.     W uzasadnionych przypadkach nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola. 

6.     Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka  i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne i inne  przewlekłe choroby należy zgłaszać wyłącznie pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie. 

7.     W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do powiadomienia o tym nauczyciela lub dyrektora placówki. 

8.     W sytuacji nagłej wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem rodziców (opiekunów prawnych).  

ROZDZIAŁ VI

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 19

1. Przedszkole Publiczne nr 17 w Głogowie zatrudnia nauczycieli oraz pracowników samorządowych niebędących nauczycielami.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa Kodeks pracy.

3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych. 

4. Do zadań wszystkich pracowników przedszkola należy:

1) sumienne i staranne wykonywanie pracy,

2) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce,

3) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku, 

4) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów pożarowych,

5) dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia,

6) przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

§ 20

1. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych ma za zadanie kierowanie się dobrem dzieci, dbałością o ich bezpieczeństwo i troską o ich zdrowie, poszanowanie godności osobistej dziecka.

2. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym oddziale przedszkolnym i odpowiada za jej jakość.

3. Nauczyciel opracowuje samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami program wychowania w przedszkolu oraz wnioskuje do dyrektora o dopuszczenie go do użytku. Może również zaproponować program opracowany przez innego autora. Przeprowadza diagnozę przedszkolną swoich wychowanków. Realizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci.

4. Nauczyciel współpracuje z instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną i innymi specjalistycznymi.

5. Nauczyciel jest zobowiązany współpracować z rodzicami dzieci.

6. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy.

7. Nauczyciel wykonujący zajęcia wychowawczo-dydaktyczne lub opiekuńcze w dniu wolnym od pracy otrzymuje w zamian inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrębne wynagrodzenie.

8. Nauczyciele udzielają i organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

9. Nauczyciele przedszkola tworzą zespół, którego cele i zadania obejmują:

1) współpracę służącą uzgodnieniu sposobów realizacji programów wychowania przedszkolnego i korelowania ich treści,

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów obserwacji dziecka oraz sposobów ewaluacji pracy opiekuńczo-edukacyjnej,

3) organizowanie wewnątrz przedszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

4) współdziałanie w organizowaniu sal zajęć, kącików zainteresowań, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

5) opiniowanie przygotowanych w przedszkolu autorskich programów wychowania przedszkolnego.

10. Inne zadania nauczycieli:

1) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

2) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

3) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej,

4) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,

5) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia zawodowego,

6) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

7) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

8) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci                                    z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności               z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju m.in. przez organizację zebrań grupowych, zajęć otwartych, zajęć adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych, kontaktów indywidualnych, wspólnego świętowania, kącika dla rodziców oraz innych uroczystości,    w których mogą brać udział zainteresowani rodzice,

9) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej                              i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

10) realizacja zaleceń dyrektora i uprawnionych osób kontrolujących,

11) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej,

12) poddawanie się ocenie pracy przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

13) współdziałanie nauczycieli w oddziale w zakresie planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej, jednolitego oddziaływania oraz wzajemne przekazywanie informacji dotyczących dzieci,

14) współpraca z nauczycielkami zajęć dodatkowych,

15) przestrzeganie regulaminu Rady Pedagogicznej,

16) otaczanie indywidualną opieką każdego dziecka i utrzymywanie kontaktu z ich rodzicami w celu:

a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,

b) ustalenia formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka,

c) włączenia ich w działalność przedszkola,

17) prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie                                     z obowiązującymi programami nauczania, odpowiedzialność za jakość i wyniki tej pracy,

18) szanowanie godności dziecka i respektowanie jego praw,

19) korzystanie w swojej pracy merytorycznej i metodycznej z pomocy Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych,

20) udział w pracach zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej,

21) realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora przedszkola, a wynikających                                          z bieżącej działalności placówki.

11. W przedszkolu działa zespół nauczycieli ds. nowelizacji statutu, którego zadaniem jest:

1) monitorowanie zmian w prawie oświatowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi                         na przepisy wskazujące konieczność zmiany statutu,

2) przygotowanie dla dyrektora jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej projektu zmian w statucie.

§ 21

1. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej, nauczyciel opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczanie dzieci do przedszkole

3. Dyrektor może dokonywać zmiany wychowawcy w przypadku gdy:

    1) sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę do Dyrektora

    Rada Rodziców danego oddziału zwróci się do Dyrektora z pisemnym wnioskiem o  zmianę wychowawcy, wniosek musi być uzasadniony i potwierdzony czytelnymi podpisami przez większość rodziców (tj. połowa rodziców dzieci z oddziału plus 1), a Dyrektor po przeprowadzeniu wewnętrznego postępowania wyjaśniającego podejmuje decyzję w sprawie rozpatrzenia wniosku- wymaga tego organizacja roku szkolnego         

§ 22

W przedszkolu zatrudniony jest zastępca dyrektora przedszkola. Do jego obowiązków należy:                                        

1. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w tym w szczególności w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i programów przyjętych do realizacji                  w przedszkolu.

2. Ustalanie organizacji pracy przedszkola, w tym także współpracy z rodzicami.

3. Organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, innych pracowników przedszkola oraz nadzorowanie przebiegu awansu zawodowego nauczycieli w powiązaniu z oceną ich pracy.

4. Przewodniczenie radzie pedagogicznej.

5. Współdziałanie z kierownikiem administracyjnym w zakresie wszystkich spraw dotyczących dzieci, pracowników i rodziców, w szczególności dotyczących ewidencjonowania pobytu dzieci w przedszkolu i czasu pracy pracowników.

6. Przestrzeganie tajemnicy służbowej i chronienie danych osobowych dzieci i rodziców.

7. Zastępowanie dyrektora w przypadku jego nieobecności.

8. Współdziałanie z dyrektorem przedszkola w zakresie oceniania pracy pracowników, w tym w szczególności ustalania wysokości premii i nagród, wyznaczania kar.

9. Czuwanie nad przestrzeganiem bezpiecznych i higienicznych warunków edukacji i pracy.

10. Współdziałanie z osobą prowadzącą i dyrektorem w zakresie wyboru kierunków rozwoju przedszkola.

11. Dbania o jakość pracy poszczególnych pracowników, w tym w szczególności motywowanie do rzetelnego wykonywania zadań wynikających z obowiązków na danym stanowisku pracy.

12. Wykonywanie innych obowiązków poleconych przez osobę prowadzącą lub dyrektora nieujętych w zakresie obowiązków, ale niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania przedszkola.

13. Organizacja żywienia dzieci, w tym w szczególności nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem surowców do sporządzania posiłków, dbanie o prawidłowy przebieg pracy kuchni.

14. Wicedyrektor ma prawo podejmowania i wydawania decyzji w zakresie wszystkich spraw wynikających z zakresu obowiązków.

§ 23

1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą. W sprawach wychowania i nauczania dzieci, nauczyciele:

1) zobowiązani są do przekazywania rodzicom rzetelnej i bieżącej informacji na temat realizowanego w oddziale programu wychowania przedszkolnego, a także rozwoju                          i zachowania ich dziecka, 

2) udzielają porad rodzicom w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka,

3) organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną i inną specjalistyczną,

4) uwzględniają wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych                                    w przedszkolu.

2. Nauczyciele planują i prowadzą pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym oddziale    przedszkolnym i odpowiadają za jej jakość. 

3. Nauczyciel przygotowuje na piśmie:

1) plany pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oddziału, 

2) dokumentację obserwacji zachowania i rozwoju dzieci oraz przyrostu umiejętności,

3)  scenariusze zajęć edukacyjnych dla potrzeb zajęć otwartych i koleżeńskich.

 4. Nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwację pedagogiczną dzieci, mając na celu poznanie i zabezpieczenie ich potrzeb rozwojowych poprzez:

1) kartę obserwacji rozwoju dziecka,

2) diagnozę dziecka realizującego roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego.

5. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego na dany etap edukacyjny. Program wychowania przedszkolnego może obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w przedszkolu przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program wychowania przedszkolnego. 

6. Nauczyciele współpracują z instytucjami świadczącymi pomoc materialną, psychologiczną i pedagogiczną m.in. z:

1) Publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Głogowie,

2) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznych w Głogowie.

7. Ustala się następujące formy współdziałania nauczycieli z rodzicami oraz ich częstotliwość:

1) w miesiącu listopadzie rodzice zapoznawani są z wynikami  diagnozy wstępnej dzieci      w formie pisemnej informacji zawierającej opis aktualnego poziomu rozwoju i propozycji działań wspomagających, 

2) w miesiącu kwietniu rodzice dzieci realizujących roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego uzyskują pisemną informację o poziomie gotowości szkolnej dziecka                   i decydują o przekazaniu jej szkole, w której dziecko rozpocznie naukę.

§ 24

 1.  W przedszkolu prowadzona jest terapia logopedyczna przez logopedę zatrudnionego w Przedszkolu Publicznym nr 21, a oddelegowanego do Przedszkola Publicznego       nr 17 na czas wykonywania swoich obowiązków. 
 2. Czas pracy logopedy w PP-17 na dany rok szkolny określany jest przez Gminę Miejską Głogów.
 3. Logopeda prowadzi terapię logopedyczną, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpośrednio powierzone jego opiece dzieci. 
 4. Logopeda realizuje zadania określone w ustawach: Karta Nauczyciela i o systemie oświaty, a w szczególności: 

1)    prowadzi przesiewowe badania logopedyczne wśród dzieci sześcioletnich                         w placówce macierzystej oraz w podległych placówkach przedszkolnych; 

2)    prowadzi badania wstępne w celu ustalenia stanu mowy dzieci; 

3)    prowadzi terapię logopedyczną z dziećmi, u których stwierdzono wady wymowy; 

4)    podejmuje działania profilaktyczne zapobiegające powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej; 

5)    systematycznie prowadzi dokumentację logopedyczną zgodnie z odrębnymi przepisami; 

6)    przekazuje rodzicom rzetelną i obiektywną informację dotyczącą terapii dziecka; 

7)    stale wzbogaca warsztat pracy; 

8)    doskonali kwalifikacje zawodowe poprzez uczestniczenie w kursach doskonalących, konferencjach samokształceniowych oraz szkoleniowych radach pedagogicznych; 

9)    Współpracuje z wychowawcami poszczególnych grup w celu pomocy dzieciom  w terapii wad wymowy. 

§ 25

 1. W przedszkolu w zależności od potrzeb zatrudnia się kadrę pedagogiczną specjalistyczną w celu współorganizowania kształcenia. 
 2. Nauczyciel religii realizuje zadania określone w ustawach: Karta Nauczyciela                          i Ustawie o Systemie Oświaty oraz jego misji katechetycznej. 
 3. Nauczyciel katecheta: 

10) prowadząc pracę dydaktyczno – wychowawczą jest odpowiedzialny za jakość wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci; 

11) prowadzi zajęcia religii w oparciu o program zatwierdzony odrębnymi przepisami; 

12) prowadzi  obowiązującą dokumentację.  

§ 26

 1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi: 

1)    główny księgowy; 

2)    kierownik gospodarczy; 

3)    pomoc kuchenna;

4)    kuchmistrz – szef kuchni

5)    pomoc nauczyciela

6)    konserwator

 1. Podstawowe zadania pracowników niepedagogicznych:

1)    główny księgowy: 

– prowadzi księgowość syntetyczną i analityczną,

– nalicza płace dla pracowników przedszkola,

– prowadzi gospodarkę finansową przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami,

– dokonuje kontroli wewnętrznej,

– opracowuje projekty przepisów w wewnętrznych wydawanych przez dyrektora przedszkola, dotyczących prowadzenia rachunkowości;

2)    kierownik gospodarczy; 

– kieruje zespołem pracowników obsługi,

– prowadzi procedurę i dokumentację Zamówień Publicznych,

– zaopatruje przedszkole w sprzęt i środki czystość

– troszczy się o stan techniczny budynku,

– kontroluje czystość pomieszczeń, zabezpiecza mienie przed kradzieżą i zniszczeniem, pożarem.

– sprawdza zgodność zakupu z fakturą oraz  prowadzi kartotekę materiałową,

– prawuje opiekę nad całością pomieszczeń i sprzętem przedszkola

– prowadzi księgi inwentarzowe;

– układa jadłospisy dekadowe dla  przedszkola i żłobka,

– oblicza wartość kaloryczną posiłków dzieci, przestrzega norm żywieniowych dla dzieci                                    w wieku przedszkolnym,

– magazyn żywnościowy,

– współpracuje z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną, 

– wykonuje wszystkie  prace   zlecone   przez   szefa kuchni związane z przygotowaniem  posiłków dla dzieci,

– utrzymuje w czystości kuchnię, zmywalnię, obieralnię,  naczynia kuchenne,

– zabezpiecza mienie przed kradzieżą i zniszczeniem, pożarem.

– sprawdza zgodność zakupu z fakturą oraz  prowadzi kartotekę materiałową,

      3)  Pomoc kuchenna

§ 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

§ 2. Pracownik jest obowiązany w szczególności:

1) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,

2) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,

3) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,

4) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

5) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,

6) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

    Zakres obowiązków wynikających z art. 211 Kodeksu Pracy:

Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany:

1) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,

2) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,

3) dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,

4) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,

5) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich,

6) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie,

7) współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

            Zakres obowiązków (czynności) na stanowisku pracy:

1.Pomaga szefowi kuchni w  procesie technologicznym  przyrządzania posiłków 

2.Planuje z szefem kuchni jadłospis dekadowy dla dzieci w wieku przedszkolnym.

3. Utrzymuje w nienagannej czystości  kuchnię i zaplecze kuchenne oraz urządzenia znajdujące się w kuchni.

4. Uczestniczy w procedurach HCCP i GMP oraz je przestrzegać.

5. W razie potrzeby zastępuje szefa kuchni lub inną pomoc kuchenną

6. Dba o dobro zakładu , chroni mienie  i używa zgodnie z przeznaczeniem 

7. Zna i przestrzega Regulamin Pracy, instrukcje stanowiskowe, zagrożenia stanowiskowe.

8. Posiada aktualną Kartę Zdrowia

9. Wykonywać inne obowiązki zlecone przez dyrektora przedszkola i szefa kuchni, wynikające z prawidłowej i sprawnej organizacji placówki. 

4) Kucharz – szef kuchni

            Obowiązki:

1)    Przyrządzanie posiłków punktualnie, smacznie, zdrowo i kalorycznie z normami                     i gramaturą przeznaczoną dla dzieci w wieku przedszkolnym;

2)    Przyjmowanie produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych, dbanie o ich racjonalne zużycie;

3)    Współuczestniczenie w układaniu jadłospisów

4)    Prowadzenie podręcznego magazynu;

5)    Utrzymywanie w stanie używalności sprzętu kuchennego

6)    Dbanie o czystość kuchni i jego dodatkowych pomieszczeń;

7)    Organizowanie i kontrolowanie pracy pomocy kuchennych;

8)    Pobieranie i przechowywanie prób wydawanych do spożycia posiłków zgodnie z wymaganiami dotyczącymi żywienia zbiorowego;

9)    Dbanie o estetyczny wygląd własny;

10) Wykonywanie wszystkich innych czynności zalecanych przez dyrektora a wynikających z potrzeb funkcjonowania placówki;

Uprawnienia:

1)    Decyduje o organizacji pracy w kuchni;

2)    Ma prawo zgłaszać uwagi na temat pracy osób odpowiedzialnych za żywienie i jakość produktów do spożycia;

Odpowiedzialność:

1)    Służbowo przed dyrektorem przedszkola oraz dyscyplinarnie przed dyrektorem i sanepidem za nieprzestrzeganie higieny, niewłaściwe żywienie;

2)    Za terminowe prowadzenie badań lekarskich- karta zdrowia;

3)    Za właściwe gospodarowanie produktami żywnościowymi i posiłkami

4)    Za przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów bhp i ppoż;

5)    Za zniszczenie lub stratę wyposażenia pomieszczeń kuchni (jest materialnie za nie odpowiedzialna), a wynikające z nieporządku, niewłaściwego użytkowania, braku nadzoru i zabezpieczenia;

6)    W czasie godzin pracy bez zezwolenia dyrektora lub osoby upoważnionej nie może oddalać się poza obręb placówki.

5) Pomoc nauczyciela

1)    Dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zabezpieczenie mienia przedszkola a  w szczególności:

1.  czuwanie nad bezpieczeństwem i estetycznym wyglądem dzieci:

– pomoc nauczycielce w ubieraniu i rozbieraniu dzieci w sali i w szatni;

– pomoc w opiece nad dziećmi podczas spacerów i wycieczek;

– czuwanie nad wypoczynkiem dzieci;

– czuwanie nad należytym spożywaniem posiłków przez dzieci;

– przygotowanie do posiłków, pomoc w czasie spożywania posiłków przez dzieci;

– opieka nad dziećmi w sali;

– pomoc nauczycielce podczas zajęć

– czuwanie nad należytą higieną dzieci;

– pomoc dzieciom przy czynnościach higienicznych w łazience;

– pomoc nauczycielce przy opiece nad dzieckiem chorym, do czasu przybycia rodzica;

– usuwanie wszelkich niebezpieczeństw grożących wypadkiem lub mogących przynieść szkodę zdrowiu dziecka. Jeśli usuniecie we własnym zakresie jest niemożliwe zgłaszanie dyrektorowi przedszkola;

– czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w szatni i innych pomieszczeniach do niej powadzonych;

– czuwanie nad zgodnym z przepisami prawa wydawaniem dzieci odchodzących do domu;

2)    dbałość o zabezpieczenie placówki w godzinach pracy:

-kontrola zamknięcia drzwi wejściowych;

– otwieranie drzwi interesantom;

– powiadomienie dyrektora przedszkola lub osób upoważnionych o przybyłych osobach z zewnątrz;

3)    dbałość o zabezpieczeniu placówki po zakończeniu pracy:

– sprawdzenie kurków wodociągowych;

– wygaszenie świateł w pomieszczeniach przedszkola;

– zamknięcie drzwi i okien w pomieszczeniach przedszkola;

– zabezpieczenie kluczy do pomieszczeń przedszkola (odkładanie do szuflady)

– kulturalne zachowanie się osób zamykających i otwierających przedszkole;

4)    obowiązki:

– pracować w okresie przerwy wakacyjnej według harmonogramu ustaloego przez dyrektora przedszkola;

– współpracować z nauczycielkami grup podnoszeniem estetyki przedszkola

  6) Konserwator

     – dba o stan techniczny urządzeń znajdujących się w przedszkolu i na placu  przedszkolnym,  

     – naprawia zabawki, sprzęt zgodnie z uprawnieniami, zapewnia funkcjonowanie wszystkich urządzeń,

           – wykonuje prace konserwatorskie, malarskie na terenie przedszkola,

          – dba o estetykę placu przedszkolnego,

         – odpowiada za narzędzia i sprzęt ogrodniczy i używa go zgodnie z instrukcjami obsługi.

Szczegółowy zakres obowiązków pracowników przedszkola ustala  dyrektor.

 1. Pracownicy administracji i obsługi współuczestniczą w procesie opiekuńczo – wychowawczym między innymi poprzez: 

1)    troskę o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dziecka  w przedszkolu; 

2)    współpracę w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, ochrony przez przemocą i poszanowania ich godności osobistej; 

3)    usuwanie i zgłaszanie dyrektorowi zaniedbań i wszelkich zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci.  

ROZDZIAŁ VII

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA I ICH RODZICE

§ 27

1. Wychowankami przedszkola są dzieci w wieku określonym odrębnymi przepisami. 

2. Wychowanek przedszkola ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą,

2) właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i własnego tempa rozwoju,

3) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia przedszkolnego, religijnego oraz światopoglądu, jeśli nie narusza tym dobra innych ludzi,

4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu,

5) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym,

6) pomocy w przypadku trudności rozwojowych.

3. Wychowanek przedszkola zawsze ma prawo do:

1) akceptacji takim jakim jest,

2) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,

3) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,

4) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,

5) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

6) wypoczynku, jeśli jest zmęczony,

7) jedzenia i picia, gdy jest głodny i spragniony, 

8) zdrowego jedzenia.

4. Wychowanek przedszkola ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu przedszkola na miarę własnych możliwości,

2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników przedszkola, 

3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę,

4)      dbania o własne dobro, ład i porządek w przedszkolu.

§ 28

1. Rodzice mają prawo do: 

1) udziału w różnych formach spotkań oddziałowych, tj. w zajęciach otwartych, w zebraniach organizacyjnych, prelekcjach specjalistycznych i warsztatach praktycznych, imprezach wewnętrznych i środowiskowych (wg kalendarza imprez i uroczystości),

2) konsultacji indywidualnych z wychowawcą,

3) bezpośredniego uczestnictwa w codziennym życiu grupy,

4) wyrażania i przekazywania dyrektorowi uwag i opinii na temat pracy nauczycieli                            i przedszkola.

2. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy: 

1) przestrzeganie niniejszego statutu,

2) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,

3) zapewnienie dziecku zaopatrzenia w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

4) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

5) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub zadbanie o upoważnienie                      do tego osoby zapewniającej dziecku pełne bezpieczeństwo,

6) niezwłoczne informowanie o długotrwałej nieobecności dziecka w przedszkolu.

§ 29

1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora do skreślenia dziecka    z listy przedszkolaków w n/w przypadkach:

1) braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka                             w przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni,

2) stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu                    i innych dzieci oraz braku współpracy z rodzicami, mimo zastosowania przyjętego                          w przedszkolu trybu postępowania. 

2. Przyjęty w przedszkolu tryb postępowania z dzieckiem często stwarzającym sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci:

1) indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę z dzieckiem w formie zajęć indywidualnych i grupowych,

2) konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna,

3) konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach,

4) rozmowy z dyrektorem,

3. Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w wymienionych przypadkach dokonuje Dyrektor, stosując poniższą procedurę:

1) wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu za potwierdzeniem odbioru,

2) ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa- negocjacje Dyrektora, psychologa                          z rodzicami,

3) zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych                      (np. MOPS w Głogowie, PPP Głogowie),

4) przedstawienie członkom Rady pedagogicznej sytuacji nie przestrzegania zapisów statutu i powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka,

5) podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków,

6) rozwiązanie umowy cywilno-prawnej o świadczeniu usług.

4. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze decyzji administracyjnej.

5. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 14 dni od jej otrzymania do Prezydenta Miasta Głogów.

ROZDZIAŁ VIII

REKRUTACJA

1.     Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasady powszechnej dostępności. 

2.     Nabór dzieci pełnosprawnych do grup integracyjnych oparty jest na zasadzie dobrowolności i akceptacji idei integracji przez rodziców. 

3.     Zasady i terminy rekrutacji dzieci do przedszkoli publicznych w Głogowie ustalone są przez organ prowadzący – Gminę Miejską Głogów i umieszczone w publicznym miejscu w przedszkolu.  

4.     Dzieci już uczęszczające do przedszkola będą przyjmowane na kolejny rok szkolny automatycznie w procesie rekrutacji, na podstawie złożonej przez rodziców                                   w wyznaczonym terminie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.  

5.     Postępowanie rekrutacyjne na kolejny rok szkolny przeprowadza się na wolne miejsca       w przedszkolu.  

6.     Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie z zastosowaniem systemu informatycznego „FORMICO” i zgodnie z ustalonymi zasadami rekrutacji dla dzieci                      w wieku przedszkolnym.  

7.     Zasady rekrutacji dzieci w wieku 3-6 lat do przedszkoli publicznych w Gminie Miejskiej Głogów będą dostępne dla zainteresowanych na platformie elektronicznej FORMICO . Udostępniane co roku na stronie internetowej przedszkola; 

Komisja rekrutacyjna.  

1)    postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca do przedszkola przeprowadza Komisja Rekrutacyjna;

2)    skład osobowy ze wskazaniem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej powoływany jest zarządzeniem dyrektora; 

3)    zadania komisji rekrutacyjnej:  

3.a)  ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego, 

3.b)  umieszczenie w publicznym miejscu w przedszkolu listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, 

3.c)  komisja rekrutacyjna przyjmuje dzieci do przedszkola, jeżeli rodzic/prawny opiekun potwierdził wolę umieszczenia dziecka                              i podpisał stosowną umowę, 

3.d)  komisja rekrutacyjna w wyznaczonym terminie udostępnia rodzicom informację  o wynikach rekrutacji – lista przyjętych i nieprzyjętych dzieci do przedszkola oraz informację o liczbie wolnych miejsc,

3.e)  sporządza protokół z postępowania rekrutacyjnego, 

3.f) przewodniczący komisji może zwrócić się do Prezydenta Miasta Głogowa  o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniach (w przypadku braku potwierdzenia informacji udzielonych przez rodziców komisja rekrutacyjna nie uwzględnia niepotwierdzonego kryterium). 

Odwołania  

4)    rodzice/prawni opiekunie dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola mogą  w ciągu 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych  i nieprzyjętych wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola; 

5)    komisja rekrutacyjna w ciągu 5 dni od dnia otrzymania wniosku rodziców przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola; rodzic /prawny opiekun osobiście odbiera uzasadnienie w przedszkolu; 

6)    rodzice/prawni opiekunie kandydata w przypadku naruszenia przez komisję    rekrutacyjną zasad rekrutacji mogą w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej; 

7)    dyrektor przedszkola rozpatruje odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. rozpatrywane będą odwołania, do których dołączono uzasadnienia odmowy przyjęcia wystawione przez komisję rekrutacyjną; 

8)    na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego. 

Rekrutacja uzupełniająca 

9)    rekrutacja uzupełniająca do przedszkola odbywa się zgodnie z zasadami ustalonymi przez organ prowadzący; 

10) w ciągu roku szkolnego możliwe jest dodatkowo przyjęcie dzieci – jeżeli są wolne miejsca; o przyjęciu dzieci w ciągu roku decyduje dyrektor.   

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Przedszkole prowadzi własną planowaną gospodarkę finansową i materiałową, za którą odpowiedzialny jest dyrektor i zatrudniony w przedszkolu główny księgowy. 

§ 31

1. Statut przedszkola lub jego nowelizację uchwala się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, odczytując zebranym pełny jego tekst. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo wnoszenia poprawek do proponowanego tekstu statutu. Rada Pedagogiczna głosuje nad nowelizacją statutu lub uchwala nowy statut.

2.              Nowelizacja statutu obliguje Dyrektora przedszkola do opracowania tekstu jednolitego statutu.

3. Z treścią Statutu przedszkola można zapoznać się w sekretariacie oraz na stronie internetowej przedszkola. 

4. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc Statut Przedszkola Publicznego nr 17 w Głogowie   z dnia  15 listopada 2017 r.

5. Statut Przedszkola Publicznego nr 17 w Głogowie w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem podpisania – 30 sierpnia 2018 roku.

          Załącznik nr 1 do Statutu 

Przedszkola Publicznego nr 17

                                                                                                                                                                                    w Głogowie

Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci

z Przedszkola Publicznego nr 17 w Głogowie.

1.   Placówka bierze odpowiedzialność za dziecko od momentu przyprowadzenia dziecka do sali  przedszkolnej. W czasie pobytu w przedszkolu za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci odpowiedzialny nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie oddziału.

      2.   Dziecko musi być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez:

– rodziców lub prawnych opiekunów,

            – upoważniona przez nich osobę pełnoletnią, zapewniającą dziecku pełne  

            bezpieczeństwo, a więc osoba, która może przejąć odpowiedzialność prawną za

            bezpieczeństwo dziecka.

3.   Rodzice zobowiązani są do pisemnego wskazania wszystkich tych osób, które są przez         nich upoważnione do odbierania dziecka w danym roku szkolnym.

4.   Upoważnienie stałe, obowiązujące cały rok szkolny rodzice przekazują nauczycielom w poszczególnych grupach na początku roku szkolnego lub w trakcie gdy obowiązuje tylko na określony przez rodzica czas.

5.    Upoważnienie jednorazowe, rodzice sporządzają dla osoby na dany dzień ( wyraźnie określona data), w którym rodzic z rożnych przyczyn nie może osobiście odebrać dziecka z przedszkola. 

6.    Osoby posiadające upoważnienia stałe lub jednorazowe mogą zostać wylegitymowane przez osobę dyżurującą w szatni.

7.    Na terenie szatni, z chwilą oddania dziecka rodzicom lub osobie upoważnionej za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają te osoby.

8.    Niedopuszczalne jest odbieranie dzieci przez osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. Nauczyciel ocenia sytuacje i jego decyzja jest ostateczna.

9.    Wskazane jest aby dziecko znało osobę upoważnioną do jego odbioru, celem zapewnienia  mu poczucia bezpieczeństwa.

10.   Upoważnienia są rejestrowane i przechowywane u nauczycielki w dokumentacji grupy do końca roku szkolnego, a następnie przez nich niszczone.

11.   Upoważnienie posiada zapis: od momentu odebrania dziecka przedszkola przez osobę upoważnioną biorę na siebie całą odpowiedzialność za zdrowie i życie dziecka, pod którym rodzice składają czytelny podpis.

12.   Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

 1. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed wejściem do budynku.

           Załącznik nr 2 do Statutu 

Przedszkola Publicznego nr 17

                                                                                                                                                                                                                             w Głogowie

REGULAMIN WYCIECZEK I SPACERÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 17                  W GŁOGOWIE

PODSTAWA PRAWNA:

       1.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.

       2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 6, poz 69)

       3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopad 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz.1516)

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

§ 1

1. Organizatorem wycieczek jest Przedszkole Publiczne nr 17 w Głogowie przy współpracy z Radą Pedagogiczną

2. W prowadzeniu tej działalności przedszkole może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami, których przedmiotem działalności statutowej jest krajoznawstwo i turystyka.

3. Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności.

§ 2

1. Cele działalności w zakresie krajoznawstwa i turystyki:

          a) poznawanie krajobrazu, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii;

          b) poszerzanie wiedzy  z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego;

          c) upowszechnianie wśród dzieci zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody;

         d) podnoszenie kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej,

         e) poprawienie stanu zdrowia dzieci pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie;

        f) upowszechnianie form aktywnego wypoczynku;

        g) nauka współdziałania, współpracy, wspólnego radzenia sobie z trudnościami

         h) integracja uczestników wycieczki

       2. Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki obejmuje następujące formy:

        a) spacery i krótkie wycieczki – inicjowane i realizowane przez nauczycielki w celu uzupełniana programu nauczania;

        b) wycieczki krajoznawczo -turystyczne, których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych;

        c) imprezy wyjazdowe – związane z realizację programu.

       3. Uczestnikami wycieczki są:

       a) dzieci wszystkich grup wiekowych

       b) opiekunowie

      4. Koszty wycieczki pokrywają rodzice po uprzednim wyrażeniu zgody.

§ 3

      1. Wycieczka powinna być należycie przygotowana pod względem programowym                            i organizacyjnym – winna być dostosowana do wieku, zainteresowań, potrzeb wychowanków, i ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych, a także omawiana ze wszystkimi uczestnikami w zakresie celu wycieczki, trasy, zwiedzania obiektów, harmonogramu i regulaminu.

     2. Przedszkole organizujące wycieczkę zobowiązane jest do zapewnienia własnej opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom;

a) wyjścia z dziećmi poza teren przedszkola – 1 osoba na 10 dzieci

b) wyjazd z dziećmi poza teren miejscowości – 1 osoba na 10 dzieci.

    3. Uczestnicy wycieczki powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

    4. Program spacerów lub wycieczki, listę uczestników oraz imię i nazwisko kierownika wycieczki, także oświadczenie w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka podpisane przez każdego opiekuna zawiera karta wycieczki stanowiąca załącznik do niniejszego regulaminu.

    5. Miejsce zbiórki dzieci rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest przedszkole bądź inne wcześniej ustalone z rodzicami (opiekunami dziecka0 miejsce.

    6. Uczestników wycieczki obowiązuje odpowiedni strój, uzależniony od charakteru wycieczki i warunków atmosferycznych, co stanowi zadanie dla rodziców.

   7. Zabrania się prowadzenie wycieczki podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi. W przypadku gwałtownego załamania pogody należy wycieczkę odwołać.

8. Organizując wycieczkę/;

a) zapoznajemy wychowanków z miejscem i celem wycieczki, oby ich obserwacje i działania były świadome;

b) nie dopuszczamy do nadmiernego zmęczenia fizycznego;

c) przestrzegamy normy kulturalnego, zgodnego z okolicznościami zachowania się;

d) przestrzegamy wspólnie wypracowanych reguł zapewniających bezpieczeństwo, współdziałanie i przyjmujemy nastrój, które mają wpływ na doznania psychiczne i estetyczne uczestników;

e) zapewniamy właściwą organizację tak, aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjne i wychowawcze;

f) upowszechnimy różne formy aktywnego wypoczynku

9. Każdy wyjazd dzieci autokarem wymaga kontroli pojazdu przez policję.

§ 4

ZADANIA DYREKTORA

1. Dyrektor czuwa nad prawidłową organizacją spaceru, wycieczki czy imprezy

2. Dyrektor przedszkola wyznacza kierownika wycieczki, imprezy spośród pracowników pedagogicznych przedszkola posiadających uprawnienia do kierowania wycieczkami.

3. Dyrektor kontroluje organizację wycieczek oraz obowiązującą dokumentację                                                                                            

§ 5

ZADANIA KIEROWNIKA WYCIECZKI

1.Kierownik wycieczki opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy

2. Zapewnia warunki do pełnej organizacji programu i sprawuje nadzór w tym zakresie.

3. Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania.

4. Określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa.

5. Nadzoruje zaopatrzenie uczestników wycieczki w odpowiedni sprzęt oraz apteczkę pierwszej pomocy.

6. Organizuje transport i wyżywienie dla uczestników.

7. Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki.

8. W trakcie kontroli podczas wycieczki kierownik zobowiązany jest do przedstawienia następujących dokumentów:

                 a) wypełnioną oraz podpisaną przez dyrektora kartę wycieczki

                 b) listę uczestników i zgody rodziców

                 c) polisę ubezpieczeniową

                 d) dokument potwierdzający uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika (zaświadczenie z kursu)

§ 6

ZADANIA OPIEKUNA WYCIECZKI

 1. Opiekunem wycieczki może być nauczyciel albo po uzyskaniu zgody dyrektora przedszkola inna pełnoletnia osoba;
 2. Opiekun:

a) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu wychowankami

b) współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki;

c) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa – zapewnienie dzieciom bezpiecznego przejścia z pojazdu do pojazdu, przy wsiadaniu i wysiadaniu;

d) nadzorowanie bezpieczeństwa podczas jazdy;

e) wykonuje inne zadania  zlecane przez kierownika wycieczki.

§ 7

ZADANIA WYCHOWANKÓW – UCZESTNIKÓW WYCIECZKI

 1. przestrzegają zawartych wcześniej umów z opiekunami;
 2. rodzice, opiekunowie, wychowankowie sygnalizują stosunkowo wcześnie wszelkie potrzeby i dolegliwości związane np. jazdą autokarem;
 3. wychowankowie reagują na umówione sygnały.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1.  Regulamin ten stosuje się do wszystkich wycieczek organizowanych w Przedszkolu Publicznym nr 17 w Głogowie
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania 1.09.2015 r.