Hello
– Body
Colors
Vegetables and fruits

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie cdf.jpg

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie vf.jpg
– I like –
– Shapes –
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie ta.jpg
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie bnh.jpg
– Toys –
– Christmas –
Merry Christmas And New Year Greeting Card. Cute Kids Dressed In Christmas Costumes. Template For Advertising Brochure. Royalty Free SVG, Cliparts, Vectors, And Stock Illustration. Image 90438673.

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM  NR 17
W GŁOGOWIE
NA ROK SZKOLNY 2022/202
3

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym

rozporządzenie w sprawie Podstawy Programowej wychowania przedszkolnego

oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z dnia 17 czerwca 2016 r.

, w roku szkolnym 2019/2020 Podstawą Programową w obszarze

„Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym”

są objęte wszystkie dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego.

Program nauczania języka angielskiego oparty jest

na założeniach znowelizowanej podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

uwzględnia także założenia Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego,

najnowsze trendy w edukacji dzieci oraz praktyczne doświadczenia z pracy z małymi dziećmi.


CELE NAUCZANIA

Nauczanie języka angielskiego w wieku przedszkolnym ma na celu

przede wszystkim motywowanie, zachęcanie, stwarzanie sytuacji

sprzyjających odkrywaniu świata, jak i wykorzystywanie naturalnych

predyspozycji dziecka do rozwijania umiejętności językowych.

Program realizowany w przedszkolu jest zgodny z założeniami

podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

które za główny cel stawia wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka

zgodnie z jego wrodzonym potencjałem oraz możliwościami rozwojowymi

w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturalnym i przyrodniczym.

Ponadto program zakłada:

 • Stopniowe poznawanie podstaw materiału językowego,

          który będzie stanowić bazę do dalszej nauki,

 • Motywowanie do nauki języka obcego,
 • Rozwój kompetencji komunikacyjnej, która ma pozwolić dziecku

          zaspokoić ciekawość i wytworzyć potrzebę komunikowania się,

 • Wdrażanie dzieci do pracy w grupie,
 • Umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągnięcia

          założonych celów,

 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka

          oraz jego indywidualnych zdolności twórczych.

Głównym celem rozwijania umiejętności językowych jest więc kształtowanie

osobowości tolerancji i kultury dziecka, pogłębianie jego wiedzy o otaczającym

go świecie oraz wspieranie rozwoju poznawczego i emocjonalnego dziecka.

SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE

Program nauki języka angielskiego uwzględnia rozwój wszystkich

sprawności językowych, jednak ze względu na wiek dzieci (3-6 lat)

brak u nich pełnej gotowości do podjęcia nauki czytania i pisania ,

szczególną uwagę kieruje przede wszystkim na sprawność słuchania i rozumienia,

a w drugiej kolejności na sprawność mówienia. Chociaż dzieci sześcioletnie

zaczynają już pisać i czytać w języku ojczystym, to uczenie tych sprawności

w języku obcym na tym etapie nie jest jeszcze zalecane.

SPRAWNOŚĆ SŁUCHANIA

Podczas nauki języka angielskiego kładziemy nacisk na:

 • Uwrażliwienie na melodykę języka angielskiego,
 • Rozumienie instrukcji i reagowanie na classroom language,
 • Rozumienie krótkich poleceń nauczyciela,
 • Rozumienie nagranych poleceń i dialogów,
 • Reagowanie na polecenia i odpowiadanie na pytania,
 • Rozpoznawanie poznanych słów, piosenek i rymowanek.

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA

 • Stosowanie poprawnej wymowy słów i zwrotów,
 • Recytowanie krótkich tekstów, piosenek i rymowanek,
 • Odgrywanie scenek sytuacyjnych, dialogów, historyjek obrazkowych
 • Stosowanie nazw ludzi, zabawek, przedmiotów z najbliższego otoczenia,

          kolorów, zwierząt, środków lokomocji, części ciała,

          produktów spożywczych, zawodów, pór roku,

 • Odpowiadanie pojedynczymi wyrazami na proste pytania,
 • Budowanie prostych i krótkich wypowiedzi dotyczących siebie, rodziny, zabawek, itp.

SPRAWNOŚCI W KONTEKŚCIE JĘZYKA PISANEGO

 • Odtwarzanie prostych motywów graficznych linii poziomych i pionowych,

          kropek, kół, odwzorowywanie, samodzielne rysowanie,

 • Posługiwanie się małymi przedmiotami, umiejętność wycinania,

          umiejętność składania kartki, umiejętność prawidłowego trzymania  kredki.