Nasz porządek dnia

Witamy od godziny 6:00 PRZED ŚNIADANIEM

6:00-8:10         Schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, działania wspomagające rozwój dziecka- indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju,  praca z dzieckiem zdolnym, zabawy ruchowe, zabawy dydaktyczne, czynności opiekuńcze, kontakty z  rodzicami.

8:10-8:20         Zestaw ćwiczeń porannych.

8:20-8:30         Przygotowanie do śniadania – wdrażanie i przyswajanie nawyków higieniczno-kulturalnych , czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów

ŚNIADANIE – godzina 8:30

• Dziecko wyraża przekonanie o ważnym dla jego zdrowia znaczeniu racjonalnego odżywiania się
• Dziecko uczy się właściwego zachowania się przy stole

PO ŚNIADANIU

9:00-10:45      Zintegrowana działalność edukacyjna zgodna z podstawą programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, dydaktyczne. Swobodne zabawy organizowane w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo? ogrodnicze, spacery i wycieczki (poznanie środowisk przyrodniczych  i społecznych w najbliższym  otoczeniu przedszkola), zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego, gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, tworzenie okazji do eksperymentowania, odkrywania podejmowania zabaw badawczych.

10:45-11:00    Czynności higieniczno- porządkowe przygotowujące do posiłku.

I DANIE I PODWIECZOREK

maluszki o godzinie 10.30 

starsze dzieci o godzinie 11.00 


• Dziecko uczy się kultury spożywania posiłków

• Dziecko nabywa wiadomości dot. zasad zdrowego żywienia  

PO I DANIU I PODWIECZORKU


DZIECI MŁODSZE
• Dziecko doskonali umiejętności samoobsługowe w zakresie rozbierania i ubierania się
• Dziecko odpoczywa podczas słuchania czytanych przez nauczycielki opowiadań, wierszy oraz przy muzyce relaksacyjnej

DZIECI STARSZE

11:30 -11:45    Odpoczynek poobiedni, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z nagrań, słuchanie muzyki.

11:45-13:30     Zintegrowana działalność edukacyjna zgodna z podstawą programową. Swobodna zabawa dzieci w sali lub ogrodzie przedszkolnym, tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci  poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe itp., zabawy rozwijające percepcję  wzrokową, słuchową, zabawy w kole, rysowanie.

13:30-13:40    Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowo- higieniczne.

 II DANIE – godzina 13:40

• Dziecko uczy się kultury bycia przy stole
• Dziecko uczy się korzystać ze sztućców

PO OBIEDZIE

14:15-16:30    Rozchodzenie się dzieci. Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania, praca  z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, rozmowy indywidualne,  prace porządkowe.