OFERTA ZAJĘĆ W RAMACH PODSTAWY PROGRAMOWEJ W PRZEDSZKOLU REALIZOWANE SĄ RÓŻNE METODY PRACY Z DZIEĆMI  

Cele wychowania przedszkolnego określa podstawa programowa, w której wyszczególnione są różne obszary działalności edukacyjnej przedszkola, umiejętności i wiadomości, którymi powinny wykazać się dzieci pod koniec edukacji w przedszkolu oraz zalecane warunki i sposoby realizacji jej treści.  Chcąc zapewnić naszym wychowankom osiąganie systematycznych postępów i sukcesów, radzenia sobie z trudnościami, nasi nauczyciele realizują w pracy z dziećmi różnorodne metody:


 • metoda „Pedagogiki zabawy” – zajęcia twórcze, ruchowe, muzyczne, integracyjne;

 • „Dziecięca matematyka” według koncepcji E. Gruszczyk- Kolczyńskiej, Ewy Zielińskiej, wprowadzająca dzieci w świat matematyki, w interesujący, bliski im sposób;

 • elementy glottodydaktyki (edukacja językowa prowadzona metodą prof. B. Rocławskiego od 3 roku życia, pozwalająca dzieciom opanować trudną sztukę      czytania i pisania);

 • metoda dobrego startu M. Bogdanowicz oparta na zasadzie wielozmysłowego uczenia się poprzez pobudzanie rozwoju psychomotorycznego, (integracja wzrokowo- słuchowo- dotykowo- kinestetyczno- ruchowa);

 • „Edukacja przez ruch” – kinezjologiczny system kształcenia i terapii Doroty Dziamskiej;

 • metoda R. Labana, C. Orffa i Kniessów – zajęcia muzyczno- ruchowe;

 • metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss – przybliżenie dzieciom muzyki klasycznej;

 • metoda Dennisona- wykorzystanie roli ciała w procesie myślenia i uczenia się, wpływ odpowiednich ćwiczeń angażujących obie strony ciała, uaktywniających obie półkule mózgu na sferę intelektu człowieka;

 • ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne pozwalająca na rozszerzenie świadomości samego siebie, na nabieranie zaufania do otoczenia, na pogłębianie kontaktu z innymi ludźmi;

 • „Bajkoterapia” – wykorzystywanie metafor, bajek i opowiadań terapeutycznych ułatwiających dzieciom zmaganie się z różnymi problemami uczenie radzenia sobie z emocjami własnymi i innych ludzi w toku gier i zabaw przeciwko agresji, na pokonywanie własnych słabości, rozpoznawanie i rozumienie uczuć;

 • „Muzykoterapia” – zabawy i ćwiczenia wyciszające, relaksacyjne przy odpowiednio dobranej muzyce;

 • prowadzenie zajęć arteterapeutycznych z zakresu plastyki, dramy;

 • różnorodne techniki plastyczne w edukacji przedszkolnej;

 • Pedagogika Marii Montessori, która daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego; wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność;

 • metoda nauki czytania – autorstwa dr Ireny Majchrzak;

 • nowatorska rodzima metoda TUPUTAN – zajęcia z dywanem edukacyjnym.

 • nowatorska rodzima metoda WIATRAK MATEMATYCZNY
 • innowacyjna nauka języka migowego

Metody te umożliwiają dzieciom bezpośrednie działanie, odkrywanie i przeżywanie. Zajęcia edukacyjne w jakich uczestniczą dzieci zapewniają dzieciom prawidłowy i wszechstronny rozwój. Przedszkole wdraża dzieci do bezpośredniego obcowania z kulturą i sztuką poprzez organizowanie różnorodnych imprez na terenie przedszkola oraz wyjazdy poza jego teren. Proponujemy dzieciom:

 • spotkania integracyjne, festyny rodzinne,  „Andrzejki”, Tematyczny Dzień Przedszkolaka, pielęgnowanie tradycji świątecznych „Wigilia” i „Zajączek Wielkanocny”, Bal Karnawałowy,  
 • wyjazdy dzieci na wycieczki
 • wyjścia do teatru, kina, muzeum, Ratusza,  poznawanie zabytków naszego miasta.
 • organizowanie Międzyprzedszkolnego Konkursu Wiedzy o Głogowie pod patronatem Prezydenta Miasta Głogowa;
 • comiesięczne koncerty Filharmonii Zielonogórskiej;
 • organizowanie cyklu inscenizacji parateatralnych w wykonaniu personelu placówki.
 • spotkania warsztatowe typu: ceramika, origami.
 • Dzieci zapewnioną mają pomoc pedagogiczno-psychologiczną w ramach, której w naszej placówce odbywają się zajęcia dla dzieci wymagających takiej terapii, które prowadzą: – logopedyczne pani mgr Karolina Kozłowska-Drużkowska – terapii sensorycznej pani mgr Natalia Pusz – terapii z zakresu pedagogiki specjalnej pani mgr Anna Dagiel – terapii z zakresu pomocy pedagogicznej pani mgr Agnieszka Foksowicz-Małek – terapii psychologicznej pani mgr Karolina Janik
 • Odbywają się zajęcia  z Religii w najstarszych grupach prowadzone przez Pana: mgr Michała Kaczyńskiego.

Ponadto w naszym przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe prowadzone przez naszych nauczycieli:

 • Przygotowanie do nauki języka angielskiego – Pani mgr Małgorzata Masłowska

 Reasumując:

Nauczyciele dostosowują zadania i ćwiczenia do indywidualnych zdolności i umiejętności dzieci tak, aby każde z nich mogło cieszyć się nawet najdrobniejszymi sukcesami.