Zasady pobierania opłat za przedszkole w roku szkolnym 2021-2022

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach wykraczających poza czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 1,00 zł za jedną godzinę. Opłatę pobiera się na podstawie faktycznej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu. Ewidencję godzin pobytu w przedszkolu prowadzi się w dzienniku zajęć każdego oddziału. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 7,00 zł. Opłata za wyżywienie podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

Rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych (grupy 6-latków), ponoszą jedynie opłaty za wyżywienie dziecka. Opłaty za przedszkole pobierane są do 10 dnia każdego miesiąca. Można dokonać ich tylko i wyłącznie wpłacając należności bezpośrednio na konto.

Opłata za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego: 94 2030 0045 1110 0000 0193 0750

Opłata za wyżywienie: 39 2030 0045 1110 0000 0193 0770

Informację na temat wysokości opłat za godziny ponadwymiarowe oraz żywność uzyskają Państwo telefonicznie: 76 835-82-45 bądź pod adresem mailowym: intendent@pp17.glogow.pl