Zasady pobierania opłat za przedszkole w roku szkolnym 2023-2024

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach wykraczających poza czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 1,00 zł za jedną godzinę. Opłatę pobiera się na podstawie faktycznej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu. Ewidencję godzin pobytu w przedszkolu prowadzi się w dzienniku zajęć każdego oddziału. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 9,00 zł. Opłata za wyżywienie podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

Rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych (grupy 6-latków), ponoszą jedynie opłaty za wyżywienie dziecka. Opłaty za przedszkole pobierane są do 10 dnia każdego miesiąca. Można dokonać ich tylko i wyłącznie wpłacając należności bezpośrednio na konto.

Opłata za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego (godziny ponadwymiarowe):

94 2030 0045 1110 0000 0193 0750

Opłata za wyżywienie: 39 2030 0045 1110 0000 0193 0770

Listy z odpłatnościami będą wywieszane na początku miesiąca na drzwiach wejściowych, stronie internetowej oraz grupie fb. W razie pytań i wątpliwości zapraszam do kontaktu 76 835-82-45 bądź pod adresem mailowym: intendent@pp17.glogow.pl