Wszyscy pracownicy naszego przedszkola szanują Prawa Dziecka. Nasza praca każdego dnia opiera się na Prawach Dziecka realizowanych przy współpracy z Państwem, jako rodzicami, dlatego stworzyłyśmy hierarchię praw dziecka, które uznałyśmy za najważniejsze w naszej pracy i chciałyśmy przekazać ją Państwu abyście mogli współdziałać i wspierać nasze działania.

Oto lista i omówienie wybranych praw pod kątem praktycznej realizacji.

Prawo do akceptacji takim, jakie jest

Do przedszkola trafiają dzieci z różnych środowisk społecznych, sa wśród nich dzieci z rodzin pełnych lub nie, rodzin dysfunkcyjnych, wielodzietnych, o niskim lub wysokim uposażeniu finansowym. Każde z tych dzieci otoczone jest szczególną troską, ciepłem, serdecznością i zaangażowaniem ze strony wychowawcy oraz pozostałego personelu przedszkola.

Akceptując dzieci takimi, jakimi są, nie akceptujemy jednocześnie negatywnych sposobów zachowania, np. bicie innych dzieci.

Prawo do indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju

Każde dziecko jako niepowtarzalna osoba ma prawo do indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju. Staramy się tak planować pracę wychowawczo-dydaktyczną, aby wszystkie dzieci odczuwały satysfakcję z wykonywanych zadań, bez względu na to jaką ilość czasu na ich wykonywanie potrzebują.

Prawo do zabawy i wyboru towarzyszy zabaw

W naszym przedszkolu dzieci mają prawo do zabawy, która w ich życiu jest podstawową formą aktywności, czynnikiem ich rozwijania się oraz sposobem uczenia się siebie i otaczającego świata. sale, w których przebywają dzieci staramy sie zagospodarować w taki sposób, aby były funkcjonalne i bezpieczne pod każdym względem. Dzieci mają umożliwiony dostęp do różnych materiałów, zabawek, książek, kącików zainteresowań. Zabawki rozmieszczone są tak, aby dzieci miały do nich swobodny dostęp i mogły z nich korzystać według własnych upodobań.

Ponadto w naszej pracy niezwykle ważne są również następujące prawa:

 • Prawo do aktywnej, serdecznej miłości i ciepła
 • Prawo do pomocy i ochrony przy pokonywaniu trudności
 • Prawo do spokoju i samotności, gdy tego chce
 • Prawo do aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy
 • Prawo do zawierania umów i kontaktów z dorosłymi na zasadzie równouprawnienia
 • Prawo do własnego wyznania i odrębności kulturowej
 • Prawo do snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie do snu „na rozkaz”
 • Prawo do wspólnoty i solidarności w grupie
 • Prawo do posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których można się zwrócić
 • Prawo do badania i eksperymentowania i różnorodności własnych doświadczeń
 • Prawo do fantazji i własnych światów
 • Prawo do nauki regulowania własnych potrzeb.

Oprócz tego zadaniem naszym jako wychowawców jest zaspokajanie najważniejszych potrzeb każdego dziecka, kształtowanie pozytywnych cech charakteru, respektowanie jego praw.

Dążymy do tego, aby dzieci w naszym przedszkolu były:

 • bezpieczne
 • tolerancyjne
 • samodzielne
 • akceptowane
 • ciekawe świata
 • gotowe do niesienia pomocy
 • wrażliwe
 • przestrzegające zasad funkcjonowania w grupie
 • rozumiejące potrzeby innych
 • szanujace wspólne dobro.

W ciągu dnia w grupach realizowane są prawa dziecka do:

Prawo do szacunku

Szacunku dla jego niewiedzy, dla wysiłku poznawania, dla jego skromnej wartości, szacunku do tajemnic i wahań, ciężkiej pracy, wzrostu, dla bieżącej godziny, w której dziecko żyje.

Prawo do niewiedzy

Dla kilkuletniego dziecka nie wszystko jest proste i jasne jak nam się wydaje. Potrzeba wielkiej wyrozumiałości i cierpliwości wobec niekończących sie pytań dzieci, one mają do tego prawo, gdyż otaczający je świat jest nieznany. Wiele błędów w ich postępowaniu wynika z niewiedzy.

Prawo do niepowodzeń i łez

Trzeba cierpliwie czekać, aż dziecko wydorośleje, nabierze doświadczenia życiowego. Nie wolno spodziewać się natychmiastowej zmiany. Niekiedy wystarczy poczekać i okazać trochę zrozumienia, bo nawet najlepsi mają swoje złe dni.

Prawo do upadków

Nie powinno nas dziwić, że dzieci upadają lub grzeszą, przecież błądzić jest rzeczą ludzką.

Prawo do własności

Dzieci mają prawo do ulubionej zabawki, rysunku, znalezionego przedmiotu, ale powinny te prawo też respektować wobec kolegi, np. : poszanowanie pracy swojej i cudzej.

Prawo do tajemnicy

Dzieci nawet te najmłodsze mają swoje tajemnice osobiste, rodzinne czy koleżeńskie. Często na pytania dotyczące ich zabaw, odpowiadają: to jest moja tajemnica.

Prawo do radości

Umiejętność do odczuwania radości wydaje się cechą lub nastawieniem, które towarzyszy od dzieciństwa. Dziecku potrzebne jest szczęście i ciepło oraz miłość.

Prawo do wypowiadania swoich myśli i uczuć

Mały człowiek nauczy się czynnego udziału w naszych o nim rozważaniach. Dziecko to równorzędny partner.

Prawo do dnia dzisiejszego

Dziecko żyje teraźniejszością, z braku doświadczeń żyje chwilą bieżącą. Ta chwila liczy się najbardziej. Wszystko, co było w przeszłości, czy dopiero ma nadejść, jest dla niego legendą.

Prawo socjalne

Do życia, opieki, ochrony.

Prawo społeczne

Przynależność do grupy, przebywania z rówieśnikami.

Prawo do prawidłowego rozwoju

Do nauki, racjonalnego spędzania czasu, miłości rodziców, współdecydowania, prawdy, itp.