http://fdds.pl/ <- Kliknij tutaj

Chronimy Dzieci to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

 Program adresowany jest do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizacji pozarządowych i innych instytucji, działających na rzecz dzieci. Jest to pierwszy program w Polsce, promujący bezpieczne organizacje i odpowiadający na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdrażania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

Ideą programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci” placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, oprócz promowania wdrażania standardów, zapewnia również ofertę edukacyjno-szkoleniową, w celu podniesienia kompetencji personelu, rodziców i opiekunów w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Realizacja programu uwzględnia również dostarczenie dzieciom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.

Realizacja programu Chronimy Dzieci przez placówkę oznacza, m.in. że:

 • placówka posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka
 • placówka chroni dane osobowe i wizerunek dziecka
 • placówka dba o bezpieczny dostęp dzieci do internetu
 • placówka posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu
 • pracownicy placówki są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego
 • pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować
 • placówka oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem

POLITYKA OCHRONY DZIECI 

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 17  W GŁOGOWIE


„Jest wiele okropieństw na tym świecie, ale najgorszym jest kiedy dziecko boi się swojego ojca, swojej matki, swojego nauczyciela”
                                                                                                                                                                        Janusz Korczak

                    Przedszkole  Publiczne nr 17 w Głogowie , jako placówka wychowawczo – opiekuńczo –dydaktyczna działa na rzecz dobra dziecka, jego ochrony przed wszelkimi przejawami krzywdzenia. Pracownicy przedszkola traktują dziecko szacunkiem, przestrzegają praw dziecka oraz uwzględniają jego potrzeby, a także udzielają wszelkiej pomocy w codziennych sytuacjach. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracowników placówki przemocy wobec dziecka w jakiejkolwiek postaci. Pracownicy placówki działają zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, przepisami wewnętrznymi i swoimi kompetencjami.

Akty prawne:
1.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskiej Karty”.
2.Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku, artykuł 12,
3.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, art.6, pkt 1,
4.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych,
5.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
6.Ustawa z dnia 26 października 1882 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich,
7.Kodeks postępowania karnego – art. 304,
8.Kodeks karny – art.162,
9.Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.
10.Uchwała Rady Ministrów nr 130/2014 z dnia 8 lipca 2014 roku – rządowy program na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”,

Rozdział I

Objaśnienie terminów

§ 1

1. Pracownikiem przedszkola jest każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, wolontariusze, praktykanci oraz każda osoba dorosła, która za zgodą organów przedszkola prowadzi zajęcia z dziećmi.

2. Dzieckiem jest każda osoba do ukończenia 18 roku życia. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 2,5-6 lat

3. Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentowania dziecka, w szczególności jego przedstawiciel ustawowy ( rodzic/ opiekun prawny) lub inna osoba (osoba nie będąca pracownikiem przedszkola ani opiekunem dziecka) uprawniona do reprezentowania na podstawie przepisów szczególnych lub orzeczenia sądu. W myśl niniejszego dokumentu opiekunem jest również rodzina zastępcza
4. Zgoda rodzica/ opiekuna prawnego oznacza zgodę co najmniej jednego z rodziców/ opiekunów prawnych dziecka. Jednak w przypadku braku porozumienia między rodzicami, należy poinformować rodziców/ opiekunów prawnych o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinno-opiekuńczy.

5. Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć takie działania, które powodują, że dziecko doznaje krzywdy fizycznej, emocjonalnej, seksualnej, zaniedbywania.

Krzywdzeniem jest

Przemoc fizyczna– jest to celowe uszkodzenie ciała, zadawanie bólu lub groźba uszkodzenia ciała. Skutkiem przemocy fizycznej mogą być złamania, siniaki, rany cięte, poparzenia, obrażenia wewnętrzne.
Przemoc emocjonalna– to powtarzające się poniżanie, upokarzanie i ośmieszanie dziecka, wciąganie dziecka w konflikt osób dorosłych, manipulowanie nim, brak odpowiedniego wsparcia, uwagi i miłości, stawianie dziecku wymagań i oczekiwań , którym nie jest ono w stanie sprostać.
Przemoc seksualna– to angażowanie dziecka w aktywność seksualną przez osobę dorosłą. Wykorzystywanie seksualne odnosi się do zachowań z kontaktem fizycznym (np. dotykanie dziecka, współżycie z dzieckiem) oraz zachowania bez kontaktu fizycznego (np. pokazywanie dziecku materiałów pornograficznych, podglądanie, ekshibicjonizm). Przemoc ta może być jednorazowym incydentem lub powtarzać się przez dłuższy czas.
Zaniedbywanie– to niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych i emocjonalnych dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego, nie zapewnienie mu bezpieczeństwa, odpowiedniego jedzenia, ubrań, schronienia, opieki medycznej, bezpieczeństwa, brak nadzoru w czasie wolnym oraz odpowiedniej opieki podczas wypełniania obowiązku szkolnego.

6. Osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci to wyznaczony przez dyrektora placówki pracownik sprawujący nadzór nad realizacją Polityki ochrony dzieci w przedszkolu

7.Osoba odpowiedzialna za internet to wyznaczony przez Dyrektora Przedszkola pracownik sprawujący nadzór nad korzystaniem z internetu na terenie placówki przez dzieci oraz za bezpieczeństwo dzieci w internecie.
8. Daną osobową dziecka jest każda informacja umożliwiająca identyfikację dziecka.

9. Zespół interwencyjny tworzą osoby powołane przez dyrektora w przypadku zaistnienia krzywdzenia dziecka. W skład zespołu wchodzą: osoby odpowiedzialne za Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem, psycholog, nauczyciele z grupy dziecka, pracownicy, którzy byli świadkami sytuacji.

Rozdział II
Zasady obowiązujące w przedszkolu w zakresie kontaktów pracowników z dziećmi oraz zachowania dzieci w grupie


§2


W przedszkolu obowiązują określone zasady postępowania z dzieckiem w zakresie poniższych form aktywności:
1.Spożywanie posiłków
Dzieci są zachęcane do spożywania posiłków. Nie jest dozwolone zmuszanie do jedzenia. Dzieci jedzą samodzielnie, w razie potrzeby z pomocą nauczyciela. Dzieci spożywają posiłki wspólnie o stałych porach.
2.Wspólna aktywność
Istnieje dowolność w proponowanych dzieciom aktywnościach i działaniach. Dzieci są zachęcane do udziału w proponowanych im formach i rodzajach aktywności. Zajęcia i zabawy są dostosowane do możliwości dzieci. Występujące ograniczenia w możliwościach dzieci są akceptowane. Nauczyciel zawsze sprawuje opiekę nad grupą dzieci. Przedstawiciele firm i instytucji kontaktują się z dziećmi zawsze w obecności nauczyciela. Do kontaktów z dziećmi nie dopuszcza się osób, firm bez uprzedniego sprawdzenia pod względem wiarygodności.
3. Zabawa swobodna
Podczas zabaw swobodnych dzieci nauczyciel dokonuje obserwacji pod kątem zachowania wskazującego na krzywdzenie. W przypadku sytuacji krzywdzenia dziecka nauczyciel zawsze reaguje zgodnie z procedurami.
4. Odpoczynek
W przedszkolu jest wyznaczona odpowiednia pora przeznaczona na odpoczynek dla dzieci   3-letnich. Dzieci nie są zobligowane do spania, jednak zachęca się je do odpoczynku. Nawyki dzieci związane ze snem i odpoczynkiem są respektowane i zaspakajane są ich potrzeby w tym względzie.
5.Spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
Obcy nie mają wstępu na teren ogrodu przedszkolnego. Nauczyciele sprawują ciągły nadzór i opiekę nad dziećmi. Nauczyciele i pracownicy pomocniczy monitorują otoczenie przedszkola podczas pobytu dzieci w ogrodzie. Podczas spacerów i wycieczek nauczyciele i pracownicy pomocniczy nie dopuszczają do kontaktów obcych osób z dziećmi. Regulamin spacerów i wycieczek
6.Przyprowadzanie i odbieranie dzieci
Na początku roku szkolnego opiekunowie na piśmie upoważniają osoby do odbierania dziecka z przedszkola. Wskazują dane osobowe osoby upoważnionej, które przy odbiorze dziecka z przedszkola są weryfikowane przez nauczycieli. Dziecko z przedszkola odbierają osoby upoważnione pełnoletnie. Relacje opiekunów i dzieci są obserwowane przez nauczycieli pod kątem krzywdzenia dziecka. Szczegółowe zasady odbierania dziecka z przedszkola zawarte są w  Regulaminie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola załącznik nr1 .

Osoby odprowadzające i przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są do zabezpieczenia obuwia ochraniaczami.

Sale, w których przebywają dzieci są stale wietrzone, odkurzane i myte przez personel do tego zobowiązany, a środki służące czystości zabezpieczone przed dziećmi.
7.Język i równe traktowanie
Podczas pobytu w przedszkolu zwracamy się do siebie w uprzejmy sposób. Podczas komunikowania zwracamy się po imieniu. Nie stosujemy etykietowania dzieci, nie przezywamy się nawzajem. Możliwości i ograniczenia dzieci są respektowane.
8.Zachowanie
Dzieci są wdrażane do przyjmowania odpowiedzialności za swoje działania poprzez ponoszenie konsekwencji własnego zachowania.  Dzieci są zapoznawane z konsekwencjami konkretnych działań nieakceptowanych w przedszkolu. W przedszkolu za zachowania i działania pożądane stosuje się nagrody w postaci: pochwał na forum grupy, pochwał w obecności opiekunów, nagrody w postaci drobiazgu np. naklejki, nagrody w postaci udostępnienia atrakcyjnej zabawki, gry, powierzanie atrakcyjnych zadań, promowanie w sposób przyjęty w danej grupie wychowanków.

System ten jest stosowany z zachowaniem praw i poszanowaniem godności dziecka.

Rodzice są zapoznawani z obowiązującymi zasadami.
9.Czynności higieniczne
W celu zapewnienia higienicznych i bezpiecznych warunków pobytu dziecka w przedszkolu pracownicy przedszkola i dzieci noszą w pomieszczeniach przedszkolnych obuwie zmienne, natomiast rodzice lub osoby z zewnątrz nie wchodzą w butach do sal zajęć. Do sal zajęć można wejść w obuwiu zmiennym lub zabezpieczonym odpowiednią osłoną. Do przedszkola przyprowadza się tylko zdrowe dzieci. W przedszkolu wdraża się dzieciom zasady higieny i dbania o zdrowie podczas zajęć tematycznych, czynności higienicznych. Na życzenie dziecka udziela się mu pomocy w czynnościach higienicznych.
 

Rozdział III
Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci
  § 3


1. Pracownicy placówki posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci.
2. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka, pracownicy ,nauczyciele, dyrektor, placówki podejmują rozmowę z rodzicami, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując ich do szukania pomocy.
3. Pracownicy ( wyznaczeni nauczyciele) monitorują sytuację dziecka.


Rozdział IV
Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka

§ 4

W przypadku uzyskania przez pracownika przedszkola informacji, że dziecko jest krzywdzone, pracownik ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania informacji Dyrektorowi przedszkola.
§ 5
1.Dyrektor przedszkola wzywa opiekunów dziecka, którego krzywdzenie podejrzewa oraz informuje ich o podejrzeniach.
2.Dyrektor przedszkola sporządza opis sytuacji przedszkolnej i rodzinnej dziecka na podstawie rozmów z dzieckiem, nauczycielami, wychowawcą i rodzicami oraz plan pomocy dziecku.
3.Plan pomocy dziecku zawiera wskazania dotyczące:
a.podjęcia przez przedszkole działań w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, w tym zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej instytucji;
b.wsparcia, jakie instytucja zaoferuje dziecku;
c.kierowania dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeśli istnieje taka potrzeba.


§ 6


1.W przypadkach bardziej skomplikowanych Dyrektor powołuje zespół interwencyjny, w skład którego mogą wejść: wychowawca dziecka ,dyrektor , inni pracownicy mający wiedzę o krzywdzeniu dziecka lub o dziecku (dalej jako: zespół interwencyjny).
2.Zespół interwencyjny sporządza plan pomocy dziecku, spełniający wymogi określone w § 5 pkt 3 Polityki, na podstawie opisu sporządzonego przez Dyrektora przedszkola oraz innych informacji, uzyskanych przez członków zespołu.
3.W przypadku, gdy krzywdzenie dziecka zgłosili opiekunowie dziecka, powołanie zespołu jest obligatoryjne. Zespół interwencyjny wzywa opiekunów dziecka na spotkanie wyjaśniające, podczas którego może zaproponować opiekunom zdiagnozowanie  zgłaszanego  podejrzenia w zewnętrznej, bezstronnej instytucji. Ze spotkania zespół interwencyjny sporządza protokół.


§ 7


1.Plan pomocy dziecku jest przedstawiany przez Dyrektora przedszkola  opiekunom dziecka z zaleceniem współpracy przy  jego realizacji.
2.Dyrektor przedszkola informuje opiekunów dziecka o obowiązku przedszkola zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji (prokuratura/policja lub sąd).
3.Po poinformowaniu opiekunów dziecka przez Dyrektora przedszkola  – zgodnie z punktem poprzedzającym – Dyrektor przedszkola składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury/ policji lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich właściwego Sądu Rejonowego.
4.Dalszy tok postępowania leży w kompetencji instytucji wskazanych w punkcie poprzedzającym.
5.W przypadku, gdy  podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka, a podejrzenie to nie zostało potwierdzone, należy o tym fakcie poinformować opiekunów dziecka na piśmie.


§ 8

1.Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji. Kartę załącza się do dokumentacji dziecka gromadzonych w przedszkolu załącznik nr 2
2.Wszyscy pracownicy przedszkola i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych uzyskały informację o  krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.


Rozdział V
Zasady ochrony danych osobowych dziecka 

§ 9


1.Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych  osobowych.
2.Pracownik przedszkola ma obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych, które przetwarza oraz zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem.
3.Dane osobowe dziecka są udostępniane wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
4.Pracownik przedszkola jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych dziecka i udostępniania tych danych w ramach zespołu interdyscyplinarnego powołanego w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.§ 10


Pracownik przedszkola może wykorzystać informacje o dziecku w celach szkoleniowych lub edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający identyfikację dziecka.§ 11


1.Pracownik przedszkola nie udostępnia przedstawicielom mediów informacji o dziecku ani jego opiekunie.
2.Pracownik przedszkola, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może skontaktować się z opiekunem dziecka i zapytać go o zgodę na podanie jego danych kontaktowych przedstawicielom mediów. W przypadku wyrażenia zgody, pracownik przedszkola podaje

 przedstawicielowi mediów dane kontaktowe opiekuna dziecka.
3.Pracownik przedszkola nie kontaktuje przedstawicieli mediów z dziećmi.
4.Pracownik przedszkola nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego opiekuna. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik przedszkola jest przeświadczony, iż jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalona.
5.Pracownik przedszkola, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może wypowiedzieć się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego opiekuna – po wyrażeniu pisemnej zgody przez opiekuna dziecka.

§ 12


1.W celu realizacji materiału medialnego można udostępnić mediom wybrane pomieszczenie instytucji. Decyzję w sprawie udostępnienia pomieszczenia podejmuje Dyrektor przedszkola.
2.Dyrektor przedszkola, podejmując decyzję, o której mowa w poprzedzającym punkcie, poleca pracownikowi  przygotować wybrane pomieszczenie w celu realizacji materiału medialnego w taki sposób, by uniemożliwić filmowanie przebywających na terenie przedszkola dzieci.


Rozdział VI
Zasady ochrony wizerunku dziecka

§ 13


Przedszkole, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka.

§ 14


1.Pracownikowi przedszkola nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka (filmowania, fotografowania) na terenie placówki bez pisemnej zgody opiekuna dziecka.
2.Rodzic/opiekun dziecka wyraża pisemną zgodę na utrwalanie wizerunku dziecka podczas pierwszego zebrania z wychowawcą grupy.
3.Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda opiekunów na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana.

4.Rodzice/opiekunowie podpisują oświadczenie , że nie będą upubliczniać zdjęć , filmów nagranych na terenie przedszkola z udziałem  innych dzieci i pracowników przedszkola .

§ 15


1.Upublicznianie przez pracownika przedszkola wizerunku dziecka utrwalonego w jakiejkolwiek formie (fotografia, nagranie audio-video) wymaga pisemnej zgody opiekuna dziecka.
2.Przed utrwaleniem wizerunku dziecka należy dziecko oraz opiekuna poinformować o tym, gdzie będzie umieszczony zarejestrowany wizerunek i w jakim kontekście będzie wykorzystywany (np. że umieszczony zostanie na stronie internetowej w celach promocyjnych).

§ 16

 1. Rodzic wyraża swoją wolę (udziela pozwolenia bądź nie udziela pozwolenia) w formie pisemnej na formularzy rekrutacyjnym dziecka do przedszkola na dany rok szkolny.

Rozdział VII
Zasady dostępu dzieci do Internetu

§ 16


1. Przedszkole nie zapewnia dzieciom dostępu do Internetu.
2. Przedszkole, w sytuacji udostępnienia dzieciom łącza internetowego, będzie zobowiązane podejmować działania zabezpieczające dzieci  przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować

oprogramowanie zabezpieczające.
3. Na terenie przedszkola dostęp dziecka do połączenia internetowego możliwy będzie jedynie pod nadzorem  nauczyciela -pracownika przedszkola.
4. Pracownik przedszkola będzie miał obowiązek informowania dzieci o zasadach bezpiecznego korzystania z internetu.


Rozdział VIII

Zasady postępowania z dzieckiem  przewlekle chorym -astmą oskrzelowa

§ 17

Astma oskrzelowa jest najczęstszą przewlekłą chorobą układu oddechowego u dzieci

Wychowawca dziecka z rozpoznaną astmą powinien oczekiwać od rodziców pisemnej informacji o stanie choroby, aktualnym leczeniu oraz postępowaniu w przypadku nagłego zaostrzenia . W przypadku wystąpienia duszności należy podać dziecku wziewnie lek rozkurczający oskrzela zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza i zgodą ( pisemną) rodziców.

1.Dziecko chore na astmę może być uczestnikiem wycieczek  podczas których jego rówieśnicy mogą przyjrzeć się problemom związanym z chorobą kolegi. Dziecko chore na astmę powinno przed wycieczką być wyposażone w leki. Instrukcję dotycząca podawania leków, jakie dziecko przyjmuje nauczyciel powinien otrzymać od rodziców.

§ 18

Postępowanie w przypadku wystąpienia duszności u dziecka z astmą oskrzelową

1.W przypadku wystąpienia duszności należy podać dziecku wziewnie lek rozkurczający zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza.

2.  WEZWIJ  POGOTOWIE RATUNKOWE.                                                                                                                                 

3. Po wykonaniu pierwszej inhalacji należy powiadomić rodziców dziecka o wystąpieniu zaostrzenia.

4. W czasie oczekiwania na przyjazd karetki pogotowia dziecko wymaga ciągłego nadzoru osoby dorosłej. 

5.Pozwól dziecku odpocząć i przyjąć dowolną pozycję ciała. Nie zmuszaj dziecka do położenia się (w czasie napadu duszności zazwyczaj dziecko woli siedzieć   i podpierać się rękami).

6.Zachowaj spokój i zachęcaj dziecko do spokojnego oddychania Uważnie obserwuj dziecko i nigdy nie pozostawiaj go bez opieki osoby dorosłej.

7.Co 10 minut oceniaj stan dziecka. Jeśli duszność się nie zmniejsza podaj kolejne 2 dawki leku i powtarzaj tę procedurę aż do przybycia pogotowia.

Rozdział IX

Zasady postępowania na wypadek ataku napastnika

§ 19

Podczas niebezpiecznych sytuacji , które mogą wydarzyć się w przedszkolu – wtargnięcie napastników do obiektu personel zobowiązany jest chronić, myśleć o bezpieczeństwie dzieci i swoim.

Procedura postępowania w przypadku ataku napastnika/ów

1.Jeżeli to możliwe zamknij drzwi do sali  na klucz od wewnatrz ( który powinien znajdować się w drzwiach od wewnatrz sali  lub w wyznaczonym miejscu blisko drzwi).

2. Zabarykaduj drzwi , zejdź z linii „światła ” i  zabierz dzieci w odległe miejsce (jak najdalej        od drzwi ) najlepiej do drugiego pomieszczenia (zaplecze, łazienka itp,).

3. Staraj się uspokoić dzieci – zapanuj w miarę możliwości nad własnymi emocjami.

4.Nie wyłączaj telefonu tylko wycisz.

5. Staraj sie zawiadomić odpowiednie służby ( Policja , Straż itp) przekaż jak najwięcej informacji o napastniku/ach

6.Czekamy na przybycie odpowiednich służb 

7. W chwili podjęcia działań zmierzających do uwolnienia, wykonuj polecenia służb.

lub

1.Poddaj się woli napastników – wykonuj ściśle ich polecenia.

2.Staraj się zwróci uwagę napastników na fakt, że mają do czynienia z ludźmi (personifikowanie siebie i innych – zwracaj się do dzieci po imieniu – zwiększa szansę ich przetrwania).

3.Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do dzieci z jakimś poleceniem.

4.Zapamiętaj szczegóły dotyczące porywaczy i otoczenia – informacje te mogą okazać się cenne dla służb ratowniczych.

5.Staraj się uspokoić dzieci – zapanuj w miarę możliwości nad własnymi emocjami.

6.Dopóki nie zostanie wydane polecenie wyjścia:

− nie pozwól dzieciom wychodzić z pomieszczenia oraz wyglądać przez drzwi i okna,

− nakaż dzieciom położyć się na podłodze.

7.W chwili podjęcia działań zmierzających do uwolnienia, wykonuj polecenia grupy specjalnej.

8.Po zakończeniu akcji sprawdź obecność dzieci celem upewnienia się, czy wszyscy opuścili budynek – o braku któregokolwiek dziecka poinformuj Policję

UWAGA!

Bądź przygotowany na surowe traktowanie przez Policję

Dopóki nie zostaniesz zidentyfikowany, jesteś dla nich potencjalnym napastnikiem.

Rozdział X
Monitoring stosowania Polityki

  § 20

1. Polityka ochrony dzieci dotyczy wszystkich pracowników przedszkola.

2. Wszyscy pracownicy przedszkola podpisują oświadczenie o zapoznaniu się z polityką ochrony dzieci i przyjęciem jej do realizacji załącznik nr 3

3. Przedszkole monitoruje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci.

4. Każdy z pracowników podpisuje oświadczenie o niekaralności  za przestępstwa seksualne oraz przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego załącznik nr 4
1. Dyrektor przedszkola wyznacza osoby odpowiedzialne za monitorowanie realizacji niniejszej Polityki w przedszkolu.
2. Osoby, o których mowa w punkcie poprzedzającym, są odpowiedzialne za monitorowanie realizacji Polityki, za reagowanie na sygnały naruszania Polityki oraz za proponowanie zmian w Polityce.
3. Osoby, o których mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu, przeprowadzają wśród pracowników przedszkola (dwa  razy do roku), ankietę monitorującą poziom realizacji polityki załącznik nr 3

Osoby te  dokonują opracowania raportu, który następnie przekazują Dyrektorowi przedszkola.

4.Dyrektor przedszkola wprowadza do Polityki niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom  nowe brzmienie Polityki


Rozdział XI

Przepisy końcowe

§ 21

1.Polityka  wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2.Ogłoszenie jej  następuje w sposób dostępny dla pracowników Przedszkola Publicznego nr17. Pracownicy jej znajomość potwierdzają  podpisem.
3.Politykę Ochrony Dzieci udostępnia się rodzicom poprzez opublikowanie jej na stronie internetowej przedszkola, lub/i wywieszenie na tablicy informacyjnej.

Wszystkie załączniki wymienione poniżej są zamieszczone w podstronie Chronimy Dzieci II

Załącznik nr 1   Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola Publicznego nr 17 w Głogowie,

 Załącznik nr 2 Karta Interwencji

Załącznik nr 3 Oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką Bezpieczeństwa

Załącznik nr 4 Oświadczenie o niekaralności

Załącznik nr 5 Monitoring Standardów Ankieta dla pracowników

Zalącznik nr 6 Monitoring Standardów Ankieta dla rodziców

Załącznik nr 1

Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci

 Przedszkola Publicznego nr 17 w Głogowie.

1. Placówka bierze odpowiedzialność za dziecko od momentu przyprowadzenia dziecka do sali przedszkolnej. W czasie pobytu w przedszkolu za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci odpowiedzialny nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie oddziału.

2. Do przedszkola przyprowadzane są tylko dzieci zdrowe. Po długo trwającej lub zakaźnej chorobie rodzic zobowiązany jest przedstawić wychowawcy zaświadczenie od lekarza o możności uczęszczania do przedszkola.

3.Pracownicy przedszkola nie podają dzieciom żadnych leków, chyba, że jest to bezpośrednio związane z sytuacją zagrażającą życiu dziecka. W takim przypadku zostaje spisana wzajemna zgoda między rodzicami i nauczycielem.

4.Gdy dziecko źle się poczuje w ciągu dnia, wychowawca jest zobowiązany do zapewnienia dziecku ustronnego miejsca do odpoczynku i zawiadamia o tym fakcie rodziców. Rodzice powinni niezwłocznie odebrać źle czujące się dziecko z przedszkola.

5.W przypadku zaistnienia wszawicy lub innych pasożytów przedszkole powiadamia rodziców, którzy maja obowiązek wykonania zabiegów całkowicie eliminujących pasożyty.

6. Rodzice są zobowiązani o poinformowaniu przedszkola w przypadku każdej choroby zakaźnej ich dziecka .Ukrywanie lub bagatelizowanie choroby jest niedopuszczalne i naraża zdrowie pozostałych dzieci.

7. Dziecko musi być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez:

– rodziców lub prawnych opiekunów,

– upoważniona przez nich osobę pełnoletnią, zapewniającą dziecku pełne

bezpieczeństwo, a więc osoba, która może przejąć odpowiedzialność prawną za

bezpieczeństwo dziecka.

8. Rodzice zobowiązani są do pisemnego wskazania wszystkich tych osób, które są przez nich upoważnione do odbierania dziecka w danym roku szkolnym tzn. od dnia 01.09.2019r. do 31.08.2020r.

9. Upoważnienie stałe, obowiązujące cały rok szkolny rodzice przekazują nauczycielom w poszczególnych grupach na początku roku szkolnego lub w trakcie gdy obowiązuje tylko na określony przez rodzica czas.

 1. Upoważnienie jednorazowe, rodzice sporządzają dla osoby na dany dzień ( wyraźnie określona data), w którym rodzic z rożnych przyczyn nie może osobiście odebrać dziecka z przedszkola.
 1. Osoby posiadające upoważnienia stałe lub jednorazowe mogą zostać wylegitymowane przez osobę dyżurującą w szatni.
 1. Na terenie szatni, z chwilą oddania dziecka rodzicom lub osobie upoważnionej za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają te osoby.

13. Odbioru dziecka mogą dokonywać tylko osoby trzeźwe i niezachowujące się w sposób, wskazujący na działanie środków odurzających. W przeciwnej sytuacji nauczyciel:

–  kontynuuje sprawowanie opieki nad dzieckiem przez kolejną godzinę od momentu zakończenia funkcjonowania przedszkola

–  podejmuje w tym czasie dostępne działania informując rodziców (opiekunów prawnych) o zaistniałym fakcie,

–  powiadamia dyrektora placówki o zaistniałej sytuacji i podjętych działaniach w tym zakresie

–  po upływie tego czasu, w sytuacji braku możliwości odbioru dziecka informuje najbliższy komisariat policji o zaistniałej sytuacji

–  zgłasza się o pomoc do najbliższego komisariatu policji w sytuacji prób siłowego odbioru dziecka przez osoby niespełniające warunków procedury odbioru i przyprowadzania.

Niedopuszczalne jest odbieranie dzieci przez osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. Nauczyciel ocenia sytuacje i jego decyzja jest ostateczna.

 1. Wskazane jest aby dziecko znało osobę upoważnioną do jego odbioru, celem zapewnienia mu poczucia bezpieczeństwa.
 1. Upoważnienia są rejestrowane i przechowywane u nauczycielki w dokumentacji grupy do końca roku szkolnego, a następnie przez nich niszczone.
 1. Upoważnienie posiada zapis: od momentu odebrania dziecka przedszkola przez osobę upoważnioną biorę na siebie całą odpowiedzialność za zdrowie i życie dziecka, pod którym rodzice składają czytelny podpis.

17.Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

W sytuacjach spornych dotyczących odbioru i przyprowadzania dziecka nauczyciel kieruje się tylko i wyłącznie uwarunkowaniami prawnymi – orzeczeniem sądu – pisemnym określeniem praw rodzicielskich i ich zakresów wobec dziecka.

Decyzje sądu są w przedmiocie procedury nadrzędnymi nad ustaleniami i postanowieniami wewnątrz rodzicielskimi oraz życzeniami, kierowanymi przez rodziców.

18. W sytuacji braku odbioru dziecka w godzinach funkcjonowania przedszkola – nauczyciel kontynuuje bezpośrednią opiekę nad wychowankiem przez kolejną jedną godzinę zegarową w pomieszczeniu sali.

    -w czasie oczekiwania na przybycie rodziców (opiekunów prawnych) dziecka informuje rodziców (opiekunów prawnych) o zaistniałej sytuacji, korzystając z wszelkich dostępnych możliwości w tym zakresie

   – po upływie czasu, określonego  niniejszej procedury, w sytuacji braku możliwości                                 skontaktowania się z rodzicami (opiekunami prawnymi) lub postawy rodziców (opiekunów prawnych), skutkującej dalszym brakiem odbioru dziecka:

  –  powiadamia dyrektora placówki o zaistniałej sytuacji i podjętych działaniach w tym zakresie.

 • powiadamia o zaistniałej sytuacji najbliższy komisariat policji;

19. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed wejściem do budynku.

Załącznik nr 2

KARTA INTERWENCJI

I . Imię i nazwisko dziecka,

2. Przyczyna interwencji ( forma krzywdzenia)

3. Osoba zawiadamiająca o podejrzeniu krzywdzenia

4. Opis działań podjętych przez pedagoga, wychowawcę.

Data

Działanie

5. Spotkania z opiekunami dziecka.

Data

Działanie

6. Forma podjętej interwencji.

a) Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

b) Wniosek o wgląd w sytuacje dziecka/rodziny

c) Inny rodzaj interwencji.

Jaki?

7. Dane dotyczące interwencji

( nazwa organu, do którego zgłoszono interwencje)

Data interwencji

8. Wyniki interwencji: działania organów wymiaru sprawiedliwości, jeśli przedszkole je uzyskało, działania placówki, działania rodziców.

Data

Działanie

Załącznik nr 3
 


………………………………………                                           Głogów dnia…………
Imię i nazwisko


………………………………………
Stanowisko


 


                                                   OŚWIADCZENIE
        
              Ja niżej podpisana/y oświadczam, że zapoznałam/łem się z Polityką Ochrony Dziecka przed krzywdzeniem oraz zapewnienia mu bezpieczeństwa obowiązującą w Przedszkolu  Nr 17 w Głogowie ul. Królewska 14  i przyjmuję ją do realizacji.

 


Załącznik nr 4………………………………………                                                 Głogów dnia…………
Imię i nazwisko

………………………………………


Stanowisko                                                                 OŚWIADCZENIE


                   Ja niżej podpisana/y, legitymująca/y się dowodem osobistym nr…………………..

oświadczam, że nie byłam/łem skazana/y za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, obyczajności i przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego. Nie toczy się tez przeciwko mnie żadne postępowanie karne w tym zakresie.
 

Dół formularza

Załącznik nr 5
                            

                                          MONITORING  STANDARDÓW

                                        ANKIETA  DLA PRACOWNIKÓW


1. Czy wiesz, na czym polega program Chronimy Dzieci?                                tak     nie


2. Czy znasz standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem, obowiązujące

 w placówce, w której pracujesz?                                                                      tak        nie


3. Czy zapoznałaś się z dokumentem Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem?     

                                                                                                                            tak     nie


4. Czy stosujesz w swojej pracy Politykę?                                                         tak    nie


5. Czy w Twojej ocenie w Twoim miejscu pracy przestrzegana jest Polityka?
                                                                                                                          tak      nie


6. Czy  zdarzyło ci się zaobserwować naruszenie zasad zawartych w Polityce

    ochrony dzieci przed krzywdzeniem przez innego pracownika? 

                                                                                                                           tak      nie


7. Czy potrafisz rozpoznawać symptomy krzywdzenia dzieci?                        tak      nie


8. Czy wiesz, jak reagować na symptomy krzywdzenia dzieci?                        tak     nie


9. Czy masz jakieś uwagi/poprawki/sugestie dotyczące Polityki ochrony dzieci                                      przed   krzywdzeniem?                                                    

                                                                                                                            tak      nie
 

MONITORING  STANDARDÓW

ANKIETA DLA RODZICÓW1. Czy znasz dokument Polityka Ochrony Dzieci ?                                     tak       nie


2. Czy zapoznałeś się z treścią tego dokumentu?                                        tak       nie


3. Czy zaobserwowałeś naruszenie Polityki w naszym przedszkolu?         tak       nie


4. Czy masz jakieś uwagi/ poprawki do Polityki? Jakie? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


5. Jaki punkt/zagadnienie należałoby do nich dołączyć? Jakie regulacje proponujesz? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


6. Czy jakiś punkt/zagadnienie należałoby usunąć? Jaki? Dlaczego? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


7. Czy jakiś punkt/zagadnienie należałoby zmienić? Jaki? Dlaczego?   W jaki sposób?