KORZYSTANIE Z POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU JEST NIEODPŁATNE I DOBROWOLNE,

organizowane jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

9 sierpnia 2017 r.

W jakim celu udzielamy pomocy psychologiczno – pedagogicznej
w przedszkolu:

– aby wspierać potencjał rozwojowy dziecka,
– aby stworzyć warunki do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz środowisku społecznym.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu polega na:

– rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka,
– rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, a także czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu.

Z czego może wynikać potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną:

– z niepełnosprawności,
– z niedostosowania społecznego,
– z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
– z zaburzeń zachowania lub emocji,
– ze szczególnych uzdolnień,
– ze specyficznych trudności w uczeniu się,
– z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
– z choroby przewlekłej,
– z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
– z niepowodzeń edukacyjnych,
– z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny,
– z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego (np. wcześniejszym kształceniem za granicą).

Kto organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

– organizowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajmuje się dyrektor przedszkola.
– pomocy udzielają nauczyciele oraz specjaliści, w szczególności: psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, którzy współpracują z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, innymi przedszkolami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny.

Kto może zgłosić potrzebę objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną:

– rodzice,
– dyrektor przedszkola,
– nauczyciel – wychowawca, specjalista prowadzący zajęcia z dzieckiem,
– poradnia,
– asystent edukacji romskiej,
– pomoc nauczyciela,
– pracownik socjalny,
– asystent rodziny,
– kurator sądowy,
– organizacja pozarządowa , instytucja działająca na rzecz dzieci i rodziny.

W jakiej formie udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna
w przedszkolu:

– w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem,
– poprzez zintegrowane (wspólne) działania nauczycieli i specjalistów,
– zajęcia rozwijające uzdolnienia (dla dzieci szczególnie uzdolnionych),
– zajęcia specjalistyczne:

  • korekcyjno-kompensacyjne (dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, także ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się),
  • logopedyczne (dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych),
  • rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne (dla dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym)
  •  inne zajęcia o charakterze terapeutycznym (dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mającymi problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola),
  • zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na stan zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych (objęcie dziecka zindywidualizowana ścieżką wymaga opinii publicznej poradni),
  • porad i konsultacji, warsztatów i szkoleń – dla rodziców i nauczycieli.