Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie Podstawy Programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z dnia 17 czerwca 2016 r., w roku szkolnym 2019/2020 Podstawą Programową w obszarze „Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym” są objęte wszystkie dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego.

Program nauczania języka angielskiego oparty jest na założeniach znowelizowanej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, uwzględnia także założenia Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego, najnowsze trendy w edukacji dzieci oraz praktyczne doświadczenia z pracy z małymi dziećmi.

CELE NAUCZANIA

Nauczanie języka angielskiego w wieku przedszkolnym ma na celu przede wszystkim motywowanie, zachęcanie, stwarzanie sytuacji sprzyjających odkrywaniu świata, jak i wykorzystywanie naturalnych predyspozycji dziecka do rozwijania umiejętności językowych. Program realizowany w przedszkolu jest zgodny z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego, które za główny cel stawia wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem oraz możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturalnym i przyrodniczym. Ponadto program zakłada:

 • Stopniowe poznawanie podstaw materiału językowego, który będzie stanowić bazę do dalszej nauki,
 • Motywowanie do nauki języka obcego,
 • Rozwój kompetencji komunikacyjnej, która ma pozwolić dziecku zaspokoić ciekawość i wytworzyć potrzebę komunikowania się,
 • Wdrażanie dzieci do pracy w grupie,
 • Umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągnięcia założonych celów,
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych.

Głównym celem rozwijania umiejętności językowych jest więc kształtowanie osobowości tolerancji i kultury dziecka, pogłębianie jego wiedzy o otaczającym go świecie oraz wspieranie rozwoju poznawczego i emocjonalnego dziecka.

SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE

Program nauki języka angielskiego uwzględnia rozwój wszystkich sprawności językowych, jednak ze względu na wiek dzieci (3-6 lat) brak u nich pełnej gotowości do podjęcia nauki czytania i pisania, szczególną uwagę kieruje przede wszystkim na sprawność słuchania i rozumienia, a w drugiej kolejności na sprawność mówienia. Chociaż dzieci sześcioletnie zaczynają już pisać i czytać w języku ojczystym, to uczenie tych sprawności w języku obcym na tym etapie nie jest jeszcze zalecane.

SPRAWNOŚĆ SŁUCHANIA

Podczas nauki języka angielskiego kładziemy nacisk na:

 • Uwrażliwienie na melodykę języka angielskiego,
 • Rozumienie instrukcji i reagowanie na classroom language,
 • Rozumienie krótkich poleceń nauczyciela,
 • Rozumienie nagranych poleceń i dialogów,
 • Reagowanie na polecenia i odpowiadanie na pytania,
 • Rozpoznawanie poznanych słów, piosenek i rymowanek.

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA

 • Stosowanie poprawnej wymowy słów i zwrotów,
 • Recytowanie krótkich tekstów, piosenek i rymowanek,
 • Odgrywanie scenek sytuacyjnych, dialogów, historyjek obrazkowych
 • Stosowanie nazw ludzi, zabawek, przedmiotów z najbliższego otoczenia,
  kolorów, zwierząt, środków lokomocji, części ciała, produktów spożywczych, zawodów, pór roku,
 • Odpowiadanie pojedynczymi wyrazami na proste pytania,
 • Budowanie prostych i krótkich wypowiedzi dotyczących siebie, rodziny, zabawek, itp.