Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących chorobę.

2. Dzieci przyprowadzane są i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe .

3. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z placówki są zobligowani przy wejściu dezynfekować dłonie, zakładać maseczki ochronne oraz zakrywać nos i usta. Rodzicowi/opiekunowi również mierzona jest temperatura. Jeśli rodzic/opiekun ma temperaturę powyżej 37,5 st C nie zostanie wpuszczony do przedszkola.

4. Po wejściu do szatni rodzic/opiekun z dzieckiem, może poruszać się wyłącznie w ograniczonym obszarze, zachowując obligatoryjnie dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m. (miejsca oznakowane).

5. Rodzic/opiekun przebiera dziecko/dzieci – w holu przedszkola w odpowiednio oznakowanych miejscach  przygotowując je do wejścia na salę zabaw- (zmiana obuwia dziecka jest konieczna!)

6. W szafce przedszkolnej należy pozostawić czyste rzeczy dziecka, na ewentualność zaistniałej potrzeby zmiany. Rzeczy te muszą być zabezpieczone w workach materiałowych.

7. Po przebraniu dziecka/dzieci, pracownik przedszkola odbierze dziecko/dzieci od rodzica/opiekuna, zaprowadzi do sali zabaw i przekaże pod opiekę nauczycielowi.

8. Po wejściu do sali zabaw dziecko/dzieci pod nadzorem nauczyciela/pomocy nauczyciela obowiązkowo myje ręce!!!

9.Rodzic/opiekun nie ma możliwości wejścia na salę zabaw z dzieckiem !!!

10.Rodzice/opiekunowie podczas przyprowadzania i odbierania dziecka/dzieci będą wpuszczani do holu przedszkola z zachowaniem odpowiedniego dystansu społecznego. Muszą oczekiwać na dziecko w miejscach wyznaczonych.

11.Wszystkie dzieci wchodzą do przedszkola głównym wejściem i odbierane są głównym wejściem.

12.Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci 4, 5 i 6-letnie do/z placówki są zobligowani do zakładania maseczki ochronnej oraz zakrywać nos i usta.

13. Zabrania się przynoszenia przez wszystkie dzieci zabawek lub innych przedmiotów pochodzących z domu.

14. Zobowiązuje się wszystkich rodziców/opiekunów do przyprowadzania dzieci tylko zdrowych – bez jakichkolwiek objawów chorobowych, w przypadku stwierdzenia niepokojących objawów mamy prawo podejrzewać objawy wskazujące na chorobę (katar, kaszel, gorączka) osoba przyjmująca dziecko nie przyjmie dziecka do placówki (przy temperaturze 37,5 dla dziecka zdrowego wynosi do 37 st. C).

15. Zobowiązuje się rodzica/opiekuna prawnego, w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola, do podpisania:

a. Oświadczenia o stanie zdrowia dziecka i nieprzebywaniu żadnego członka rodziny lub osób wspólnie zamieszkujących na kwarantannie;

b. Oświadczenia o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia, jak i dowożeniem dziecka do instytucji;

c. Zgody na mierzenie temperatury.

16.Jeśli dziecko podczas pobytu w przedszkolu będzie przejawiać niepokojące objawy choroby, będzie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu pod opieką wyznaczonej przez dyrektora osoby. Rodzice o tym fakcie zostaną natychmiast powiadomieni i zobligowani do jak najszybszego odebrania dziecka z przedszkola.

17.Zobowiązuje się wszystkich rodziców do respektowania i realizowania powyższej procedury.