Przedszkole jest czynne w godzinach od 06:00 do 16:30.

2. Prosimy o przyprowadzanie dziecka/dzieci do godziny 8:00!!! Po wyznaczonym czasie nie będzie możliwości wejścia do budynku przedszkola!!! W indywidualnych przypadkach – po wcześniejszym uzgodnieniu tego z dyrektorem przedszkola, możliwe jest przyprowadzanie dziecka/dzieci później. Odbieranie dzieci jest możliwe od godz. 14.15. Istnieje możliwość odbioru dziecka wcześniej po zgłoszeniu tego faktu w placówce.

3. Liczebność grup jest zależna od powierzchni sali do zabaw i wypoczynku, w grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci.

4. Grupy będą przebywać w wyznaczonych salach.

5. Zobowiązuje się rodzica, opiekuna prawnego, w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola , do podpisania:

·Oświadczenia o stanie zdrowia dziecka i nieprzebywaniu żadnego członka rodziny lub osób wspólnie zamieszkujących na kwarantannie;

·Oświadczenia o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do przedszkola, jak i dowożeniem dziecka do instytucji;

·Zgody na mierzenie temperatury dziecku.

6. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę.

7. Dzieci do przedszkola przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.

8. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.

9. Zabrania się przynoszenia przez dzieci zabawek lub innych przedmiotów pochodzących z domu (również napojów, przekąsek – dzieci maja to zagwarantowane w przedszkolu

10. Komunikacja z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka jest możliwa poprzez środki telekomunikacyjne oraz drogą elektroniczną dostępną na stronie internetowej przedszkola. W wyjątkowych przypadkach dyrektor może zorganizować rodzicom/opiekunom możliwość bezpośredniej rozmowy z zachowaniem szczególnych środków ostrożności w czasie spotkania.

11. Opłata za pobyt i wyżywienie dziecka/dzieci w placówce jest możliwa wyłącznie na konto Przedszkola Publicznego
Nr 17.

12. Eliminuje się obowiązek mycia zębów przez dzieci.

13. Rodzice/opiekunowie przyprowadzając i odbierając dziecko do/z placówki, muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący 1,5 m.

14. Obowiązuje zasada wprowadzania i odbierania dziecka na teren placówki, z zachowaniem zasady 1 rodzic/opiekun z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłonięte usta i nos, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk przed wejściem na teren placówki). Przebywanie na terenie placówki rodziców/prawnych opiekunów będzie możliwe tylko w określonych miejscach i zgodne z organizacją pracy placówki.

15. Osoby wyznaczone do przyjmowania dzieci zobowiązane są do zmierzenia dziecku i rodzicowi/opiekunowi temperatury ciała.

16. Dyrektor wyznacza osoby dyżurujące do przyjmowania i przekazywania do odbioru dzieci.

17.Pracownik dyżurujący w szatni odpowiada za zaprowadzenie i przekazanie dziecka do sali nauczycielowi.

18. Dyrektor zobowiązany jest do przygotowania harmonogramu przebywania grup dzieci na placu przedszkolnym, który uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.

19. Wyjścia poza teren placówki, na spacery lub wycieczki odbywać się mogą przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich.

20. Zobowiązuje się nauczycieli, pracowników obsługi do przestrzegania zasad prawidłowego mycia rąk i nadzorowania podczas tej czynności dzieci, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po jedzeniu i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

21. Przy organizacji żywienia w placówce szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

22. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności i zasad higieny podczas podawania dzieciom napojów oraz posiłków. Posiłki spożywa się w swoich salach.

23 .Zaleca się dezynfekowanie powierzchni dotykowych, takich jak: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach zajęć i pomieszczeniach do spożywania posiłków. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

24. Codziennie w godzinach porannych należy dezynfekować urządzenia na placu zabaw, w przypadku, gdy dzieci będą z niego korzystać. W sytuacji, gdy plac zostaje wyłączony z użytkowania należy zabezpieczyć go taśmą.

25. Z sal przedszkolnych należy usunąć wszelkie zabawki i sprzęty, których nie ma możliwości częstego i bezpiecznego dezynfekowania (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze, itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.

26. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

27. Dyrektor zobowiązany jest do wyznaczenia i przygotowania pomieszczenia (wyposażonego w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować dziecko w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. Proces zgodny z procedurą postępowania na wypadek zaobserwowania objawów chorobowych u dziecka.

28. Dyrektor zobowiązany jest do umieszczenia w łatwo dostępnym miejscu numerów telefonów do: organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych (szpital z oddziałem zakaźnym).

29. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego dyrektor przedszkola, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, może częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę tej jednostki oraz ustalić sposób realizacji jej zadań, w tym sposób realizacji zawieszonych zajęć – z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.