Hello
– Body
Colors
Vegetables and fruits

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM  NR 17
W GŁOGOWIE
NA ROK SZKOLNY 2022/202
3

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym

rozporządzenie w sprawie Podstawy Programowej wychowania przedszkolnego

oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z dnia 17 czerwca 2016 r.

, w roku szkolnym 2019/2020 Podstawą Programową w obszarze

„Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym”

są objęte wszystkie dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego.

Program nauczania języka angielskiego oparty jest

na założeniach znowelizowanej podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

uwzględnia także założenia Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego,

najnowsze trendy w edukacji dzieci oraz praktyczne doświadczenia z pracy z małymi dziećmi.


CELE NAUCZANIA

Nauczanie języka angielskiego w wieku przedszkolnym ma na celu

przede wszystkim motywowanie, zachęcanie, stwarzanie sytuacji

sprzyjających odkrywaniu świata, jak i wykorzystywanie naturalnych

predyspozycji dziecka do rozwijania umiejętności językowych.

Program realizowany w przedszkolu jest zgodny z założeniami

podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

które za główny cel stawia wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka

zgodnie z jego wrodzonym potencjałem oraz możliwościami rozwojowymi

w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturalnym i przyrodniczym.

Ponadto program zakłada:

 • Stopniowe poznawanie podstaw materiału językowego,

          który będzie stanowić bazę do dalszej nauki,

 • Motywowanie do nauki języka obcego,
 • Rozwój kompetencji komunikacyjnej, która ma pozwolić dziecku

          zaspokoić ciekawość i wytworzyć potrzebę komunikowania się,

 • Wdrażanie dzieci do pracy w grupie,
 • Umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągnięcia

          założonych celów,

 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka

          oraz jego indywidualnych zdolności twórczych.

Głównym celem rozwijania umiejętności językowych jest więc kształtowanie

osobowości tolerancji i kultury dziecka, pogłębianie jego wiedzy o otaczającym

go świecie oraz wspieranie rozwoju poznawczego i emocjonalnego dziecka.

SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE

Program nauki języka angielskiego uwzględnia rozwój wszystkich

sprawności językowych, jednak ze względu na wiek dzieci (3-6 lat)

brak u nich pełnej gotowości do podjęcia nauki czytania i pisania ,

szczególną uwagę kieruje przede wszystkim na sprawność słuchania i rozumienia,

a w drugiej kolejności na sprawność mówienia. Chociaż dzieci sześcioletnie

zaczynają już pisać i czytać w języku ojczystym, to uczenie tych sprawności

w języku obcym na tym etapie nie jest jeszcze zalecane.

SPRAWNOŚĆ SŁUCHANIA

Podczas nauki języka angielskiego kładziemy nacisk na:

 • Uwrażliwienie na melodykę języka angielskiego,
 • Rozumienie instrukcji i reagowanie na classroom language,
 • Rozumienie krótkich poleceń nauczyciela,
 • Rozumienie nagranych poleceń i dialogów,
 • Reagowanie na polecenia i odpowiadanie na pytania,
 • Rozpoznawanie poznanych słów, piosenek i rymowanek.

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA

 • Stosowanie poprawnej wymowy słów i zwrotów,
 • Recytowanie krótkich tekstów, piosenek i rymowanek,
 • Odgrywanie scenek sytuacyjnych, dialogów, historyjek obrazkowych
 • Stosowanie nazw ludzi, zabawek, przedmiotów z najbliższego otoczenia,

          kolorów, zwierząt, środków lokomocji, części ciała,

          produktów spożywczych, zawodów, pór roku,

 • Odpowiadanie pojedynczymi wyrazami na proste pytania,
 • Budowanie prostych i krótkich wypowiedzi dotyczących siebie, rodziny, zabawek, itp.

SPRAWNOŚCI W KONTEKŚCIE JĘZYKA PISANEGO

 • Odtwarzanie prostych motywów graficznych linii poziomych i pionowych,

          kropek, kół, odwzorowywanie, samodzielne rysowanie,

 • Posługiwanie się małymi przedmiotami, umiejętność wycinania,

          umiejętność składania kartki, umiejętność prawidłowego trzymania  kredki.